Fysioterapins betydelse vid behandling av cerebral pares

Trine Roald
Trine Roald
Tillbaka till Bloggöversikten
Carolin Schims från LVR-skolan Volksgarten i Düsseldorf

Vi pratade med fysioterapeuten Carolin Schims från LVR-skolan Volksgarten i Düsseldorf specialiserad på fysisk och motorisk utveckling om hur personer med rörelsestörningar kan hitta tillbaka till mer rörelsefrihet och varför det nya hjälpmedlet Xplore blir allt viktigare för ett växande antal användare. I den här artikeln får du lära dig att hjälpa personer med rörelsestörningar med hjälp av terapeutiska insatser och Xplore.

  1. Ett aktivare liv för personer med cerebral pares
  2. Enkelt handhavande som ger rätt förutsättning för intensiv användning av hjälpmedel
  3. Ett bra stöd för terapeutiska åtgärder och mål
  4. Ökad uthållighet hos de drabbade personerna

Ett aktivare liv för barn med cerebral pares

Fysioterapeuter som behandlar personer med cerebral pares vet det alltför väl: Särskilt barn med cerebral pares har ett stort behov av anpassning för ett aktivt deltagande och tillrättaläggande för social interaktion med andra barn. Cerebral pares är en permanent skada och det finns behov av livslång uppföljning för att kompensera för nedsättningen. För de flesta av oss är förmågan att röra sig något självklart. För människor med funktionshinder kan emellertid rörelse vara en stor utmaning. Förutom samordnad fysioterapeutisk träning är  det viktigt med anpassade hjälpmedel som främjar egen aktivitet, är lätta att använda samt även kunna användas utomhus, t.ex. under skoldagen. Det gör att den medicinska personalen får mer tid över till den faktiska terapin och hjälpmedlet blir en integrerad del av vardagsaktiviteterna – vilket Carolin Schims vid LVR-skolan på Volksgarten i Düsseldorf också bekräftar vid det möte som vi hade med henne.

På den skola där Carolin arbetar får eleverna också fysisk och motorisk uppföljning. Skolan arbetar enligt ett helhetskoncept för undervisningen där man använder sig av individuella stödplaner, terapier som fysio- och arbetsterapi och vård. Ett stort antal yrkesgrupper är verksamma på skolan, och dessa samarbetar över disciplinerna. Inom det terapeutiska området arbetar i första hand fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Dessutom stöds arbetet på LVR-skolan på Volksgarten av integrationsassistenter.

Några av de mest grundläggande fysioterapeutiska målen på särskolan är bland annat:

 • Förebyggande mot funktionsbortfall
 • Förbättring och bibehållande av rörelseförmågor 
 • Utveckling av motoriska färdigheter
 • Förbättring och upprätthållande av muskelstyrka och muskeluthållighet
 • Stretchning av förkortade strukturer samt aktiva förlängningar
 • Främjande av perceptionen inom de enskilda områdena

På skolan behandlar Carolin främst barn med Cerebral Pares, syndrom med begränsningar i stående och gående, syn och hörsel samt handfunktion. De viktigaste målen för deras terapeutiska tillvägagångssätt är vertikalisering av barnen och förebyggande av kontrakturer eller lunginflammation. Sist men inte minst är det mycket viktigt för Carolin att hennes elever uppnår mesta möjliga självständighet och självbestämmande under behandlingens gång.

Enkelt handhavande som en förutsättning för intensiv användning av hjälpmedel

För barnen med cerebral pares men även för de behandlande fysioterapeuterna är det mycket viktigt att de hjälpmedel eller gånghjälpmedel som används kan anpassas efter barnets behov. För den terapeutiska nyttan spelar överkroppens och benens position en avgörande roll när det gäller optimal upprätning av hela kroppen. Det var också viktigt för utvecklarna bakom Xplore att enheten snabbt kan anpassas individuellt till barn respektive vuxnas kroppsstorlekar. – För bara med enkel användning används gånghjälpmedel också mycket i vardagen, och det gör användningen av hjälpmedlet praktiskt genomförbar för i vardagen i skolan säger Carolin, som har mångårig erfarenhet av just detta.

Zayn i en Xplore

På särskolan i Düsseldorf används olika typer av gånghjälpmedel. Alla elever har ett motoriskt stödbehov. Hjälpmedlen är avsedda att göra det möjligt för barnen att vara mer rörliga och själva kunna agera. En helt avgörande faktor för detta är tilldelning av det hjälpmedel som passar respektive elev bäst. Bland parametrarna ingår tex att fastställa för vilken kroppsdel som barnet behöver mest stöd. Dessutom testar fysioterapeuterna till exempel om barnet kan bära upp sin egen vikt eller om det behöver ett stöd i form av en sits eller sadel.

Ofta upplever fysioterapeuterna problem i form av alltför komplicerat handhavande av hjälpmedlen – vilket i sin tur ofta hämmar vårdgivarna från att använda hjälpmedlen regelbundet och kontinuerligt med barnen. Men Carolin Schims är även entusiastisk över hur enkelt det är att använda Xplore: – Det som gör Xplore verkligen unik är hur snabbt och enkelt det att använda i vardagssituationer, som till exempel att gå från att springa till att stå stilla. Gånghjälpmedlet kan justeras snabbt och anpassas efter olika livssituationer – det är något som verkligen är till hjälp i vardagen med Xplore.

Ett enormt stöd för terapeutiska åtgärder och mål

Lika relevant för terapeuter är frågan om barnet kan hantera och styra gånghjälpmedlet själv eller om denne behöver få hjälp av en vårdgivare. Enligt Carolin Schims kan Xplore uppfylla även dessa olika förutsättningar och krav snabbt och enkelt. Barnet kan snabbt börja använda enheten i sin vardag utan hjälp från utifrån. – Det säkerställer att varje barn får ett optimalt och individuellt anpassat stöd, säger fysioterapeuten. Autonomin och närheten till medmänniskor underlättas ytterligare av att användaren har händerna fria när de använder XPLORE, till och med när de styr det.

Xplore är särskilt väl lämpad för bl.a. barn med CP, som behöver ett stort stödområde med tillräcklig kontroll över huvudet och bröstkorgen.
Carolin Schims, fysioterapeut vid Särskolan för fysisk och motorisk utveckling, Düsseldorf

Gånghjälpmedlets dynamiska fjädring främjar med en växlande styrning dessutom stegrörelserna och möjliggör på så sätt intensiv och självständig användning, samt en korrigerad kroppsställning som effektivt motverkar ”crouchande” gång. Det förhindrar smärtor, missbildningar och kontrakturer. Carolin är också säker på att detta i sin tur förhindrar att barn vägrar att utföra de reflekterande och nödvändiga rörelsemönster som terapeuterna vill att de ska utföra.

Personer med begränsad möjlighet till självständig rörelse är ofta stillasittande och har därmed en ökad risk för utveckling av kontrakturer och felställningar. Genom att använda hjälpmedlet, som bör användas flera gånger dagligen och i minst 30 minuter per dag uppnås en uppresning av kroppen och rörelse som kan verka förebyggande mot kontrakturer. Då får barnet också upplevelsen av självständig rörelse och självbestämmandeha självbestämmande.

Ökad uthållighet hos barnen

En annan fördel kan vara en avsevärd förbättring av uthålligheten. Eftersom Xplore är så enkel att använda kan man lägga in korta, flexibla pauser i träningen och i den vardagliga användningen. På så sätt kan terapeuterna gradvis öka den realistiska gångsträckan som deras användare går. Barn med t.ex. cerebral pares klarar längre sträckor utan de vanliga tecknen på utmattning – för både användarna och terapeuterna underlättar det enormt under de olika faserna i träningen. Designfunktionerna hos XPLORE, som stödet under bröstkorgen, ramkonceptet och den dynamiska framåtlutningen, är utformade så att energin kan överföras optimalt till upprätningen och förflyttningen istället för att gå förlorad.

Att Xplore kan användas så snabbt och enkelt i vardagssituationer gör att den är perfekt för bl.a. personer med cerebral pares och gör livet mycket lättare för dem.
Carolin Schims, fysioterapeut vid Särskolan för fysisk och motorisk utveckling, Düsseldorf

För allt fler fysioterapeuter som Carolin Shims blir Xplore ett allt mer meningsfullt verktyg för att främja rörelse. – Personer med funktionshinder har också rätt till ett liv i rörelse – såväl inomhus som utomhus, säger Carolin och tillägger: – Och det är för att möjliggöra just detta som Xplore har utvecklats.

Vill du veta mer om CP?

Läs vår resurssida med svar på de flesta av dina frågor. 

Varför aktivt stående?

Trine Roald
Trine Roald

Författaren arbetade som marknadschef för Made for Movement i 7 år innan hon fortsatte med andra äventyr i sitt eget företag. Trine Roald har över 20 års internationell erfarenhet inom en mängd olika branscher. Som marknadschef för Made for Movement brann hon för att förmedla berättelser och kunskap med möjligheter att förbättra livskvaliteten bland personer med svåra funktionsnedsättningar.

Relaterade inlägg
Nyhetsbrev

Hör av oss nå och då och lär dig nya saker