Vad är en funktionsnedsättning?

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen
Tillbaka till Bloggöversikten
Leende flicka i rosa kläder går i NF-Walker och håller sin fars hand.

En funktionsnedsättning innebär förlust, skada eller avvikelse i kroppsliga eller psykologiska funktioner, antingen i form av mentala, fysiska, intellektuella eller sensoriska utmaningar. 

I denna artikel kan du läsa mer om:

 • Vad är en funktionsnedsättning? 
 • Olika former av funktionsnedsättningar 
 • Vad är orsaken till en funktionsnedsättning? 
 • Att leva med en funktionsnedsättning 
  • Hjälpmedel 
  • Personlig assistans 
  • Universell utformning 
 • Berättelser från verkligheten 

Vad är en funktionsnedsättning?  

En funktionsnedsättning innebär förlust, skada eller avvikelse i kroppsliga eller psykologiska funktioner, antingen i form av mentala, fysiska, intellektuella eller sensoriska utmaningar. 

Funktionsnedsättningar är en del av det mänskliga livet - enligt Världshälsoorganisationen (WHO) kommer nästan alla att uppleva en temporär eller långvarig funktionsnedsättning under livet. Faktum är att cirka 18 procent av befolkningen lever med en funktionsnedsättning under en livstid. 

Men vad betyder det egentligen och hur påverkar det vardagen? 

Olika former av funktionsnedsättningar 

Funktionsnedsättningar kan klassificeras i olika kategorier, bland annat:
 • Fysiska nedsättningar - påverkar personens rörlighet, exempelvis cerebral pares, ryggmärgsskador och amputationer 
 • Sensoriska nedsättningar - påverkar en persons syn eller hörsel, exempelvis dövhet, nedsatt hörsel och synnedsättning 
 • Kognitiva eller mentala funktionsnedsättningar - inkluderar tillstånd som påverkar lärande, kommunikation och mental hälsa, exempelvis autism, Downs syndrom och olika psykiska sjukdomar 
 • Kroniska hälsotillstånd - vissa kan leda till funktionsnedsättningar över tid, exempelvis diabetes och hjärtsjukdomar 

Vad är orsaken till en funktionsnedsättning? 

Det finns många möjliga orsaker till funktionsnedsättningar, men det kan bland annat bero på genetik, sjukdomar och skador. 

Vissa funktionsnedsättningar, som Downs syndrom och spinal muskelatrofi, är genetiska sjukdomar och finns närvarande från födseln, medan andra kan uppstå strax efter födseln på grund av komplikationer, som cerebral pares. Andra funktionsnedsättningar kan utvecklas över tid eller uppstå akut på grund av sjukdom, olyckor eller åldrande. 

Att leva med en funktionsnedsättning   

Att navigera genom vardagen med funktionsnedsättningar kan innebära olika utmaningar, både för den enskilde och omgivningen. Det betyder dock inte att man inte kan leva ett bra liv, men det är viktigt att känna till de hinder som kan uppstå och överväga olika lösningar och anpassningar som gör livet med en funktionsnedsättning lättare - såsom hjälpmedel, personlig assistans och universell utformning. 

Hjälpmedel  

Hjälpmedel är verktyg, teknologier eller system utformade för att förebygga ytterligare funktionsnedsättning, stödja personens självständighet och att ge möjligheter till deltagande samt att underlätta vårdtyngden för vårdgivaren.

Användningen av hjälpmedlet ska bidra till att stärka personens förmåga att tillgodose sina egna behov. Genom att ge individen möjlighet till ökad självständighet bidrar hjälpmedlen till att förbättra livskvaliteten och möjliggör förutsättningar för deltagande i samhället för personer med olika behov. 

I Sverige tillhandahålls tekniska hjälpmedel av hjälpmedelscentraler i de olika regionerna. Majoriteten av tekniska hjälpmedel avsedda för personer med fysiska funktionshinder förskrivs av arbetsterapeut eller fysioterapeut. Det omfattar hjälpmedel avsedda att direkt lindra, ersätta eller kompensera för en funktionsnedsättning och inkluderar en mångfald av lösningar. Från enkla hjälpmedel som hörapparater och gånghjälpmedel till mer avancerade teknologiska framsteg inom rörelseteknologi och kommunikation. 

Detta omfattande utbud av hjälpmedel säkerställer att personer med funktionsnedsättningar har tillgång till de resurser som krävs för att stärka deras självständighet och deltagande i samhället. 

Läs också: Vilket hjälpmedel passar mitt barn?

Personlig assistans   

Personlig assistans är en del av LSS, Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, som syftar till att ge personer med långvariga och omfattande behov av assistans större frihet och hjälp med sina grundläggande behov. LSS är en rättighetslag som ska garantera individen goda levnadsvillkor. Det inkluderar allt från hjälp i hemmet till assistans på arbetsplatsen eller deltagande i sociala aktiviteter. Målet är att individen ska få möjlighet att leva som alla andra och kunna delta i samhället på egna villkor. Det är individen själv som bestämmer vad assistenterna ska hjälpa till med och när. 

Universell utformning  

Universell utforming, eller universal design, är en del av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och ligger till grund för det nationella målet för funktionshinderspolitiken. Universell utformning handlar om att utforma produkter, miljöer, tjänster och program så att de kan användas av så många som möjligt, oavsett funktionsförmåga. 

Detta stärker tillgängligheten och användarvänligheten av miljöer och tjänster, vilket kompletterar målet om ökad självständighet och deltagande. När detta kombineras med det breda utbudet av hjälpmedel och stödåtgärder skapas en stark grund som möjliggör aktivitet för alla. 

Tillsammans skapar kombinationen av hjälpmedel, stödåtgärder och universell utformning en grund för ett samhälle där alla har möjlighet att delta och leva självständiga liv. Det spelar en avgörande roll för att förbättra livskvaliteten för personer med funktionsnedsättningar. 

Historier från verkligheten   

Berättelserna om Krister och Alvin är levande exempel på hur hjälpmedel och stödåtgärder kan ha en positiv inverkan på livet för personer med funktionsnedsättningar. Dessa två unga pojkar har stött på betydande utmaningar på grund av sina funktionsnedsättningar, men de har också upplevt betydande förbättringar i sin livskvalitet genom egen viljestyrka och tillgången till hjälpmedel som Innowalk. 

Ung pojke är upprymd  

Innowalk has enabled them to stand and move within a controlled environment, which has had far-reaching positive effects on their physical health by improving blood circulation and muscle strength. Furthermore, it has also had an encouraging effect on their social relationships and mental well-being by giving them a renewed sense of mobility and freedom.

Innowalk har gjort det möjligt för dem att stå och röra sig inom en kontrollerad miljö, vilket har haft omfattande positiva effekter på deras fysiska hälsa genom att förbättra blodcirkulationen och muskelstyrkan. Dessutom har det även haft en positiv effekt på deras sociala relationer och mentala välbefinnande genom att ge dem en förnyad känsla av rörelse och frihet. 

För personer som Krister och Alvin representerar tillgången till sådana hjälpmedel mer än bara fysisk assistans: det bryter ned hinder och öppnar dörrar för mer aktivt deltagande i sociala aktiviteter och utbildning och understryker vikten av hjälpmedel och stödåtgärder. 

Genom dessa hjälpmedel och stödåtgärder visar vi vägen mot ett mer inkluderande samhälle, som inte bara erbjuder medel för att övervinna fysiska hinder utan också fungerar som brobyggare mot ökat deltagande och tillhörighet i samhället. 


Fysisk aktivitet har många positiva effekter
Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen bidrar med många års erfarenhet som klinisk fysioterapeut till Made for Movements team. Hennes mission är att få alla, oavsett rörelseproblematik, att få känna glädjen och hälsofördelarna med fysisk aktivitet. Som vår medicinskt ansvariga är Rikke passionerad att dela sin kunskap så att individer med specialla behov, deras familjer och kliniker kan upptäcka möjligheterna och lösningarna från Made for Movement.

Relaterade inlägg
Nyhetsbrev

Hör av oss nå och då och lär dig nya saker