Universell Utformning: En nyckel till inkludering och tillgänglighet

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen
Tillbaka till Bloggöversikten

I denna bloggen tar vi med dig på en fördjupning i universell utfromning, så att du kan förstå och känna till hur principerna implementeras, kan användas och inte minst hur du kan kräva mer tillgängliga och inkluderande lösningar.

I denna artikeln kan du läsa mer om: 

 • Vad är universell utformning? 
 • Sju principer för universell utformning  
 • Användning  av universell utformning 
 • Fördelar med universell utformning 
 • Utmaningar med universell utformning 
 • Framtiden för universell utformning 

Vad är universell utformning? 

I hjärtat av ett inkluderande samhälle finns konceptet universell utformning, vilket är en princip och filosofi som syftar till att skapa miljöer, produkter och tjänster som är tillgängliga och användbara för alla människor, oavsett ålder, förmåga eller status. Universell utformning handlar således i hög grad om att anpassa för personer med funktionsnedsättningar, men också om att skapa en värld som är mer tillgänglig och bekväm för alla. 

Denna princip om universell utformning erkänner mångfalden av mänskliga förmågor och preferenser, och strävar efter lösningar som är livskraftiga och funktionella för alla medlemmar av samhället, utan behov av anpassning eller specialdesign. 

I Sverige är det sedan 2009 krav på att alla offentliga miljöer, nya tjänster och produkter ska följa dessa principer enl Funktionsrättkonventionen (FN:s konvention om rättigheter för personer medfunktionsnedsättning). Det innebär att alla offentliga och privata aktörer har en skyldighet att utforma företagets funktioner så att de är tillgängliga för alla, både när det gäller fysiska hinder och i den digitala världen. 

De sju principerna för universell utformning 

För att förverkliga universell utformning i praktiken har sju grundläggande principer utvecklats som fungerar som riktlinjer för designers och utvecklare: 

 

 1. Lika möjlighet till användning: Grundpelaren i universell utformning är att designen ska vara användbar och tillgänglig för personer med olika förmågor. Det innebär att designen ska vara lika användbar och tillgänglig för en person med funktionsnedsättningar som för en utan. Till exempel, en entrédörr med en låg tröskel och automatisk öppningstjänst tjänar inte bara rullstolsanvändare, utan också föräldrar med barnvagnar eller personer som bär tunga laster.
 2. Flexibilitet i användning: Designen ska kunna anpassas till en bred mångfald individuella preferenser och förmågor. Denna princip betonar behovet av anpassning i designen som kan tillgodose de olika behoven och önskemålen hos olika användare. Ett exempel kan vara programvara som tillåter anpassning av användargränssnittet, såsom textstorlek eller färgval, för att tillgodose användare med synnedsättning eller preferenser för visuell presentation.
 3.  Enkel och intuitiv användning: Designen ska vara lätt att förstå och använda, oberoende av användarens erfarenhet, kunskap, språkkunskaper eller koncentrationsnivå. Detta innebär att produkter och miljöer bör vara intuitiva så att användare enkelt kan förstå hur de ska användas utan omfattande instruktioner. En intuitiv design hjälper användare att navigera, förstå och dra nytta av funktioner effektivt.
 4. Förståelig information: Designen måste förmedla nödvändig information på ett sätt som är tillgängligt för alla, oavsett omgivande förhållanden eller användarens sensoriska förmågor. Detta kan inkludera användning av olika modaliteter (visuell, taktil och auditiv) för att säkerställa att informationen är tillgänglig. Till exempel, en trafiksignal som både visar visuella signaler och spelar upp ljud, säkerställer att informationen om när det är säkert att korsa vägen är tillgänglig för både syn- och hörselskadade.
 5. Tolerans för fel: Designen ska minimera riskerna och de negativa konsekvenserna av oavsiktliga eller slumpmässiga handlingar. Denna princip fokuserar på att minska potentiella faror och säkerställa att fel inte leder till allvarliga problem. Till exempel kan en bil som automatiskt ger en varning eller justerar kursen om den upptäcker en potentiell kollision, hjälpa till att förhindra olyckor även om föraren gör fel. 
 6. Låg fysisk ansträngning: Designen ska vara användbar och bekväm, med minimal trötthet. Detta princip syftar till att säkerställa att användare kan använda eller interagera med designen under längre perioder utan obehag eller trötthet. Till exempel bör möbler som kontorsstolar eller tangentbord främja god ergonomi för att minska belastningen och förbättra komforten.
 7. Storlek och utrymme för åtkomst och användning: Designen måste erbjuda tillräcklig storlek och utrymme för åtkomst, räckvidd, hantering och användning, oavsett en persons kroppsstorlek, hållning eller mobilitet. Detta säkerställer att alla användare, oavsett deras fysiska egenskaper, kan använda produkten eller tjänsten bekvämt. Till exempel bör en offentlig toalett ha tillräckligt med utrymme för att rymma rullstolsanvändare, med handtag och andra hjälpmedel för att stödja tillgängligheten. 

Användning av universell utforming 

Universell utformning är inte bara begränsat till specifika områden utan är tvärvetenskapligt och kan tillämpas i en rad sammanhang, vilket gör det extremt relevant och viktigt. Det är relevant på många olika dimensioner, såsom inom arkitektur, produktutveckling, digitala medier och inom utbildningssektorn. 

I arkitekturens värld spelar universell utformning en avgörande roll i att forma miljöerna vi lever i. När byggnader och offentliga platser planeras med universell utformning i åtanke, säkerställer det att dessa platser är tillgängliga för alla, oavsett rörlighet eller andra fysiska förmågor. Detta inkluderar bredare dörröppningar för rullstolsanvändare, ramper istället för trappor, taktil märkning för synskadade och hörselslingor för personer med hörselnedsättning. Dessa anpassningar gör att offentliga platser som parker, museer, bibliotek och kollektivtrafik blir mer tillgängliga och användbara för en bredare del av befolkningen. 

När det gäller produktutveckling har universell utformning kraften att revolutionera sättet produkter är designade och används. Genom att integrera universella designprinciper kan produktutvecklare skapa föremål som är mer användarvänliga för en bredare mångfald människor, inklusive de med olika fysiska eller sensoriska förmågor. Detta kan sträcka sig från hushållsapparater med mer intuitiva kontroller till personliga enheter som är lättare att använda för personer med motoriska utmaningar.   

Inom digitala medier och teknologi har universell utformning visat sig vara avgörande för att skapa mer inkluderande digitala upplevelser. Detta inkluderar utveckling av webbplatser, programvara och mobilapplikationer som är tillgängliga för alla, inklusive personer med syn- eller hörselnedsättning, eller de som behöver alternativa navigeringsmetoder. Exempel på detta kan vara text-till-tal-funktionalitet, alternativ text för bilder och anpassningsbara användargränssnitt som kan ändras baserat på användarens behov. 

I utbildningssektorn säkerställer universell utformning att läromaterial och miljöer är tillgängliga och möjliggör framgång för alla elever, oavsett deras individuella inlärningsbehov. Detta kan innefatta allt från fysiska förändringar i klassrummet för att rymma olika inlärningsstilar och förmågor, till utveckling av inkluderande läroplaner och tillgång till hjälpmedelsteknik. 

Fördelar med universell utformning 

Fördelarna med universell utformning sträcker sig långt bortom dem det omedelbart tjänar. För det första ökar det tillgängligheten och användarvänligheten för en bred mångfald användare. För det andra, genom att förebygga exkludering, främjar det social inkludering och jämlikhet. Ekonomiskt sett kan universell utformning minska behovet av efterföljande anpassningar och öka marknadens räckvidd för produkter och tjänster.   

Utmaningar med universell utforming 

Även om fördelarna med universell utformning är tydliga och många, möter implementeringen av detta viktiga koncept flera utmaningar som kan hindra dess bredare antagande och effektivitet. Förståelsen av dessa hinder är avgörande för användare, anhöriga och samhället för att främja en mer inkluderande approach till design och utveckling inom alla sektorer. 

En primär utmaning är bristen på medvetenhet och förståelse bland nyckelaktörer såsom beslutsfattare, designers och allmänheten i stort. Många människor kanske inte är fullt informerade om vad universell utformning innebär eller dess potentiella fördelar för hela samhället. Denna kunskapsbrist kan leda till att universell utformning förbises eller underskattas i planerings- och designprocesser, vilket resulterar i lösningar som inte är optimalt tillgängliga för alla användare. 

Implementeringen av universell utformning stöter också på ekonomiska hinder. De inledande investeringarna i universell utformning kan vara betydande, då det ofta kräver en omfattande utvärdering av användarnas behov samt utveckling och testning av lösningar som tillgodoser en bred mångfald användare. För många organisationer kan dessa startkostnader verka avskräckande, även om det på lång sikt kan leda till kostnadsbesparingar genom att minska behovet av efterföljande modifieringar och öka tillgängligheten för en bredare publik. 

En annan utmaning är behovet av tvärvetenskapligt samarbete. Universell utformning kräver ofta samarbete mellan designers, ingenjörer, användarupplevelse, experter och slutanvändare, inklusive personer med funktionshinder. Att etablera en effektiv kommunikations- och samarbetskanal mellan dessa grupper kan vara svårt, men är avgörande för att skapa lösningar som är verkligt universellt utformade.  

Teknologisk utveckling utgör också en utmaning, eftersom den konstanta förändringen i teknologilandskapet kräver att universell utformning anpassar sig snabbt för att förbli relevant och effektiv. Detta innebär att organisationer måste vara engagerade i kontinuerlig inlärning och anpassning, vilket kan kräva resurser och en kultur av innovation. 

Alla aktörer förbinder sig ändå till principerna för universell utformning enligt lagstiftningen, och för att kunna efterleva dem i praktiken måste de anpassa sig till dessa utmaningar och hitta sätt att möta dem på. 

Framtiden för universell utforming 

Framtiden för universell utformning är verkligen lovande, eftersom medvetenheten om dess vikt ständigt ökar och teknologiska innovationer fortsätter att expandera gränserna för vad som är möjligt. Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning är bland de mest spännande områdena där teknologi har potential att revolutionera universell utformning, genom att erbjuda sofistikerade lösningar som kan anpassa sig och svara på användarnas individuella behov på sätt som tidigare var otänkbara.

Till exempel kan vi se en framtid där digitala gränssnitt automatiskt kan justera sig för att möta en användares specifika visuella, auditiva eller motoriska behov med hjälp av artificiell intelligens, vilket skapar en mer personlig och tillgänglig användarupplevelse. Maskininlärning kan också spela en roll för att förbättra tillgängligheten genom att lära av användarinteraktioner för att kontinuerligt förbättra och optimera användargränssnittet.   

Utöver teknologiska framsteg finns det ett växande erkännande av värdet av tillgänglighet och inkludering över olika sektorer. Från offentlig politik till privat näringsliv finns det en ökande förståelse för att universell utformning inte bara är moraliskt rätt, utan också har ekonomiska och sociala fördelar. Företag och organisationer börjar inse att genom att omfamna universell utformning kan de nå en bredare publik, förbättra användarnöjdhet och lojalitet samt främja innovation 

Utbildningssektorn ser också en ökande integrering av universell utformning i läroplanerna, vilket förbereder nästa generation av designers, ingenjörer och beslutsfattare för att prioritera inkludering i sitt arbete. Detta lovar gott för framtiden, eftersom det säkerställer en kontinuerlig tillväxt i medvetenhet och färdigheter relaterade till universell utformning. 

Även om det finns utmaningar att övervinna, såsom behovet av kontinuerlig utbildning och övervinnande av ekonomiska hinder, är momentumet tydligt positivt. Med engagemang från alla sektorer av samhället, från regeringen till privata företag och enskilda konsumenter, kan vi se fram emot en framtid där universell utformning är standarden, inte undantaget. Detta kommer inte bara skapa en mer inkluderande värld för personer med funktionsnedsättningar, utan också förbättra användarupplevelsen för alla, vilket visar kraften och potentialen i genuin universell utformning. 

New Call-to-action

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen bidrar med många års erfarenhet som klinisk fysioterapeut till Made for Movements team. Hennes mission är att få alla, oavsett rörelseproblematik, att få känna glädjen och hälsofördelarna med fysisk aktivitet. Som vår medicinskt ansvariga är Rikke passionerad att dela sin kunskap så att individer med specialla behov, deras familjer och kliniker kan upptäcka möjligheterna och lösningarna från Made for Movement.

Relaterade inlägg
Nyhetsbrev

Hör av oss nå och då och lär dig nya saker