Studie – Förändringar i blodburna biomarkörer vid dynamiskt stående

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen
Tillbaka till Bloggöversikten

Studien som inkluderade barn med cerebral pares GMFCS IV och V visade att flera hormonella och inflammatoriska biomarkörer är dysreglerade hos dessa barn, men att de påverkas positivt av dynamisk ståträning i Innowalk. 

I studien ingick 14 icke-ambulerande barn med cerebral pares (CP), medianålder 13,5 år. Fyra deltagare med GMFCS nivå V och tio med GMFCS IV. Studiens slutsats:  

 • Dynamisk ståträning är en effektiv intervention för icke-ambulerande barn med cerebral pares 
 • Vid baslinjen hade barnen:  
  • Förhöjt C-reaktivt protein (CRP)  
  • Låg nivå av adrenokortikotropt hormon (ACTH)  
 • 30 minuters dynamiskt stående minskade CRP-nivån avsevärt och ökade ACTH-nivån.  

Du hittar hela artikeln ”Acute and Long-Term changes in Blood-Borne Biomarkers in Response to Dynamic Standing in Nonambulant Children With Cerebral Pares” Tibor V. Varga et al publicerad i den expertgranskade vetenskapliga-tidskriften Pediatric Exercise Science här. 

För att ge dig en kort överblick av studien kan du läsa en sammanfattning av artikeln här:  

Inledning  

Cerebral pares drabbar cirka 1,6 per 1000 levande födda barn och omfattar olika utmaningar, inklusive rörelsenedsättningar, muskeltonusproblem och flera relaterade hälsoproblem. Hos barn med cerebral pares som har begränsad rörlighet utgör fysisk inaktivitet en betydande risk för framtida hälsokomplikationer. Traditionella interventioner innebär statiskt stående med stöd, men ny teknik som Innowalk erbjuder dynamisk ståträning och visar lovande resultat när det gäller att förbättra olika aspekter av hälsan och livskvaliteten hos icke-ambulerande barn.  

Trots de kända fördelarna med fysisk aktivitet för allmän hälsa och kognition är forskningen om dess inverkan specifikt inom cerebral pares-populationen fortfarande begränsad. Vissa studier tyder på att intensiv träning påverkar den kognitiva funktionen positivt bland barn i öppenvården, medan minskad fysisk aktivitet hos barn med svår cerebral pares korrelerar med lägre nivåer av BDNF (Brain-derived Neurotrophic Factor). Djurstudier tyder också på förhöjda BDNF-nivåer i hjärnan efter träning.   

Heterogeniteten bland icke-ambulerande barn med cerebral pares utmanar konventionella behandlingsmetoder, vilket ökar behovet av innovativa strategier. Projektet Long-term Exercise Effects from Robotic Walking (LEER) syftar till att undersöka effekterna av dynamiskt stående i Innowalk hos icke-ambulerande barn med cerebral pares.   

Studiens syfte 

I denna studie syftar forskarna till att beskriva deltagarnas baslinjeegenskaper och undersöka akuta och långsiktiga förändringar i hormonella och inflammatoriska biomarkörer hos icke-ambulerande barn med cerebral pares som svar på dynamisk ståträning.   

Metoder och deltagare

Studien genomfördes som en mixed-method träningsinterventionsstudie med cross-over-design, med hjälp av Innowalk för dynamisk ståträning med möjligheter till flera övningar och olika hastigheter. I studien ingick följande:  

 • 14 icke-ambulerande barn med cerebral pares (CP)  
 • GMFCS V (n=4) och GMFCS IV (n=10)  
 • Medianålder 13,5 år (12-15,5)  

Utfallsmått  

Fysisk aktivitetsnivå före studien bedömdes med hjälp av en accelerometer under ett 30 minuters träningstest med 5 olika hastigheter i 6 minuter vid varje hastighet med hjälp av Innowalk. Följande mättes med en lufttät mask:  

 • Syreförbrukning (VO2)  
 • Produktion av koldioxid (VCO2)  
 • Minutventilation (VE)  
 • Andra relaterade mätvärden (Oxycon Mobile)  

Dessutom övervakades hjärtfrekvensen i samband med testet och icke-fastande venösa blodprover togs före och omedelbart efter 30 minuters dynamiskt stående.   

Träningsintervention 

Varje deltagare tränade 3 gånger per vecka i två 16-veckorsperioder som började med antingen högintensiv intervallträning (HIIT) eller medelintensiv kontinuerlig träning (MICT) med en washout-period på 16 veckor mellan de två interventionsperioderna.    

Bio_Markers[SE] 

Resultat

Studien visade att barnen som deltog hade förhöjd inflammatorisk och hormonell obalans vid baslinjen. Dynamiskt stående i Innowalk för barn med cerebral pares GMFCS IV och V ökar ventilationen, blodflödet, syreförbrukningen och metabola ekvivalenter (MET) och indikerar att dynamisk stående är en effektiv intervention för icke-ambulerande barn.  

Höga eller extremt höga nivåer av CRP observerades vid baslinjen och minskade CRP-nivåer uppmättes efter bara 30 minuters fysisk aktivitet i Innowalk. Dessutom observerades en signifikant ökning av ACTH-nivåerna. En ökning av ACTH är förknippad med bättre antiinflammatoriska och antistressreaktioner.  

 

Läs mer: Statiskt eller dynamiskt stående? Ny studie avslöjar intressanta uppgifter

Slutsats och implikation   

Studien visade att flera hormonella och inflammatoriska biomarkörer är dysreglerade hos barn med cerebral pares GMFCS IV och V och så kort som 30 minuters dynamiskt stående påverkar dessa biomarkörer positivt. Regelbunden användning av Innowalk är ett genomförbart alternativ till regelbunden fysisk aktivitet för barn med cerebral pares GMFCS IV och V. Det finns dock ett behov av större studier för att bekräfta dessa fynd och förstå de fysiologiska förändringarna bättre. Dessutom finns det en betoning på att bedöma den långsiktiga effekten av regelbunden träning på patientrapporterade resultat och kliniska tillstånd som typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar hos personer med cerebral pares.   

Varför aktivt stående?

 

 

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen bidrar med många års erfarenhet som klinisk fysioterapeut till Made for Movements team. Hennes mission är att få alla, oavsett rörelseproblematik, att få känna glädjen och hälsofördelarna med fysisk aktivitet. Som vår medicinskt ansvariga är Rikke passionerad att dela sin kunskap så att individer med specialla behov, deras familjer och kliniker kan upptäcka möjligheterna och lösningarna från Made for Movement.

Relaterade inlägg
Nyhetsbrev

Hör av oss nå och då och lär dig nya saker