Innowalk på en specialskola i Storbrittanien visar viktiga resultat

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen
Tillbaka till Bloggöversikten
En leende pojke i Innowalk, ett dynamiskt ståhjälpmedel, assisteras av en terapeut.

Detta är den första evidensbaserade studien som inkluderar användandet av Innowalk på en specialskola i Storbritannien. I studien deltog barn både från grundskolan och gymnasiet. De använde Innowalk som ett komplement till vanlig fysioterapi under en period av 6 veckor.

I studien deltog 27 barn diagnostiserade med cerebral pares (CP), GMFCS IV och V, medianålder 12,7 (± 4,0). Författaren av studien drar slutsatsen att 6 veckors användande av Innowalk kan förbättra:  

 • quality of life (CPCHILD) 
 • function goals (GAS) 

Inledning  

Barn med cerebral pares står ofta inför stora utmaningar när det gäller fysisk aktivitet och motion. En aktiv livsstil rekommenderas emellertid för barn med CP, eftersom det sannolikt kommer att förbättra deras allmänna hälsa, fysiska funktion och livskvalitet. Tyvärr kan tillgängligheten till utrustning vara en utmaning, speciellt för de barn som inte kan stå, göra förflyttningar eller gå utan hjälp.   

Forskning har visat att det finns starka samband mellan sämre livskvalitet (QoL), rapporterat av föräldrar, och högre svårighetsgrad av motoriska funktionsnedsättningar hos barn med CP. Dessutom har barn med betydande fysiska funktionsnedsättningar också ofta besvär relaterade till smärta och fysiskt välbefinnande. Fysioterapi för barn med CP fokuserar på att förbättra och upprätthålla den grovmotoriska funktionen, vardagsaktiviteter och förhindra sekundära komplikationer såsom kontrakturer och snedställningar.  

Robotassisterade rörelser, som Innowalk, har utvecklats de senaste 15 åren och ger större möjlighet till rörelse och fysisk aktivitet för barn, unga och vuxna med fysiska funktionsnedsättningar. Hjälpmedlet anpassas individuelllt utifrån personens rörelseomfång (ROM), muskeltonus och funktionsförmåga. Innowalk skiljer sig från andra robotassisterade hjälpmedel genom sina kompakta mått och möjligheten att enkelt transportera det från olika utrymmen, till exempel ett klassrum.   

Ny forskning tyder på att användning av robotassisterade hjälpmedel kan leda till förbättringar av livskvaliteten, vilket rapporterats av föräldrar och barn, och kan även förbättra rörelseomfånget i lederna samt påverka spasticitet och funktionella mål.    

Du kan läsa hela artikeln ”The ‘heROIC’ trial: Does the use of a robotic rehabilitation trainer change quality of life, range of movement and function in children with cerebral palsy?” av Clare Grodon et al. publicerad i den expertgranskade tidskriften Child: care, health and development här 

  

För att ge dig en kort överblick av studien kan du dock läsa en sammanfattning av artikeln här:  

Studiens syfte 

Studien syftar till undersöka effekterna av att använda Innowalk i skolmiljö i kombination med vanlig fysioterapi och mäter:

 • Livskvalitet (QoL) – Primärt utfall  
 • Rörelseomfång i de nedre extremiteterna (ROM) – Sekundärt utfall  
 • Spasticitet i de nedre extremiteterna – Sekundärt utfall  
 • Funktionella mål (GAS) – Sekundärt utfall  

Metoder och deltagare

Studien genomfördes som en single-centre, enarmad prospektiv pre-post-studie vid en specialskola i London.   

En single-centre, enarmad prospektiv pre-post-studie  

 • Observationsstudie  
 • Deltagarna får en intervention och bedöms före och efter interventionen  
 • ”Single-centre” betyder att alla deltagare rekryteras från samma institution   
 • ”Enarmad” betyder att det inte finns någon kontrollgrupp

Under interventionsperioden använde eleverna Innowalk i 30 minuter per dag, fyra gånger i veckan i 6 veckor utöver sin vanliga fysioterapi. Före och efter interventionsperioden fick eleverna regelbunden fysioterapiuppföljning.  

Deltagare 

 • 27 deltagare diagnostiserade med cerebral pares GMFCS IV (n=15) och V (n=12)  
 • Medianålder 12,7 år (±4,0)  

Av de 27 elever som deltog i studien var det två barn som inte slutförde den första fasen av interventionen på grund av frånvaro från skolan, och ett barn kunde inte slutföra de två uppföljningsbedömningarna på grund av sjukdom.   

Utfallsmått 

Livskvaliteten mättes med CPCHILD. Frågeformuläret fylldes i av deltagarnas föräldrar vid respektive tidpunkt. ROM och spasticitet mättes i enlighet med det standardiserade bedömningsprotokollet CPIP-UK med hjälp av en goniometer och den modifierade Tardieu-skalan (MTS). Individuella funktionsmål sattes tillsammans med deltagare, föräldrar, fysioterapeut och lärare med hjälp av Goal Attainment Scale (GAS).  

Alla mätningar gjordes vid fyra tidpunkter: före interventionen, direkt efter den 6 veckor långa interventionen, 6 veckor efter interventionen och 3 månader efter interventionen.  

SE_Outcome measurements_Clare Grodon

Resultat  

Resultaten visade på en statistiskt signifikant förbättrad livskvalitet omedelbart efter interventionen, som förbättrades ytterligare efter 6 veckor och upprätthölls över nivåerna före interventionen efter 3 månader. Analysen av delkomponenterna i CPCHILD visade att de största förändringarna var i del 2: positionering, förflyttning och mobilitet, och del 3: komfort och känslor.   

Man såg inga kliniskt signifikanta förändringar i ledrörlighet och spasticitet i nedre extremiteter omedelbart efter interventionen. Trots detta förbättrades knäledens rörelseomfång för sex deltagare och fyra deltagare fick ett förbättrat rörelseomfång i fotleden efter intervention. Förbättringarna av ROM för dessa deltagare bibehölls inte 3 månader efter interventionen.  

Funktionella mål som mättes med GAS visade på signifikanta förbättringar omedelbart efter interventionen för 88 % av deltagarna. Några av deltagarna upplevde att deras funktionella mål försämrades när de inte använde Innowalk, mätt efter 6 veckor respektive 3 månader. 

Slutsats  

Studien visar att användning av Innowalk under en period av 6 veckor kan förbättra livskvaliteten och funktionella mål för barn med cerebral pares i åldern 5-18 år. Författarna fann inga signifikanta förändringar av ROM eller spasticitet. Studien visade även att om man tar en paus på 6-12 veckor efter att ha använt Innowalk tenderar de funktionella målen att gå tillbaka till baseline-nivån. Denna studie är den första i sitt slag som visar de potentiella fördelarna med att använda Innowalk i skolmiljö i Storbritannien, vilket avsevärt kan förbättra livskvaliteten och funktionella mål för barn och unga med CP.    

För mer djupgående kunskap och detaljer rekommenderar vi att du läser hela artikeln 

 

Varför aktivt stående?

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen bidrar med många års erfarenhet som klinisk fysioterapeut till Made for Movements team. Hennes mission är att få alla, oavsett rörelseproblematik, att få känna glädjen och hälsofördelarna med fysisk aktivitet. Som vår medicinskt ansvariga är Rikke passionerad att dela sin kunskap så att individer med specialla behov, deras familjer och kliniker kan upptäcka möjligheterna och lösningarna från Made for Movement.

Relaterade inlägg
Nyhetsbrev

Hör av oss nå och då och lär dig nya saker