Forskning viser at 94% av pasientene hadde positive kliniske effekter ved bruk av assistert gåtrening

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen
Tilbake til bloggoversikten
Meta-analyse_Feature-Image

En ny, internasjonal meta-analyse på pasienter med genetisk og ervervet nevromuskulære forstyrrelser, avslører gode resultater på effekter av assistert gangbevegelse. Studien, som er publisert i et fagfellevurdert tidskrift, viser klinisk forbedring hos 94% av pasientene.

Regelmessig bruk av det robotiserte hjelpemidlet Innowalk økte leddbevegeligheten i underekstremiteter signifikant når det ble brukt i kombinasjon med standard terapi. Andre positive kliniske effekter ble observert innen følgende områder:

  • Gange og vektbærende forflytning
  • Kontroll/styrke bol og hode
  • Leddbevegelighet
  • Søvn
  • Muskelstyrke
  • Vitale funksjoner
  • Mage- og tarmfunksjon
  • Oppmerksomhet 

Du finner den fullstendige artikkelen “Effects of assisted walking-movement in patients with genetic and acquired neuromuscular disorders with the motorised Innowalk device: an international case study meta-analysis” i det fagfellevurderte tidsskriftet PeerJ her.

For å gi deg et kort overblikk har vi skrevet et sammendrag av artikkelen for deg:

Introduksjon

Det er velkjent at personer med varig fysiske funksjonsnedsettelser, for eksempel CP, lider av konsekvenser som følge av sykdomsprogresjon. Dette er relatert både til de komplekse symptomene på grunn av diagnosen, men også til sekundære komplikasjoner. Målet med tverrfaglig behandling og oppfølgning er å øke livskvaliteten til både pasienter og omsorgspersoner, ivareta  kroppsfunksjoner og -strukturer, samt øke aktivitet og deltakelse i hverdagen.

Hensikten med studiet

Innowalk er et motorisert hjelpemiddel for dynamisk stående med vektbæring. Hensikten med studiet var å evaluere kliniske utfall ved bruk av Innowalk i kombinasjon med standard terapi i en meta-analyse av tilgjengelige studier.

Inkluderte studier fokuserte i hovedsak på passiv leddbevegelighet (PROM) i underekstremitetene, livskvalitet, samt risiko og uønskede hendelser relatert til bruk av det motoriserte hjelpemidlet Innowalk.

Meta-analyse

– Metode som brukes til å kombinere data fra flere uavhengige studier
– Gir et bedre og sikrerer helhetsbilde
– Identifiserer felles-effekter
– En meta-analyse kan være et viktig element i planlegging av nye studier  

Materiale og metode

Totalt 11, ikke-randomiserte prospektive studier, som inkluderer 83 pasienter, ble identifisert i studier gjennomført fra 2009-2017 (hovedsakelig upubliserte). 52 pasienter ble ekskludert på grunn av manglende nøkkelvariabler (n = 51) og duplikater (n = 1), som betyr at analysen er basert på 9 studier og totalt 31 pasienter. Studiepopulasjonen inkluderer casestudier av pasienter med ulike neuromuskulære funksjonsnedsettelser som brukte dynamisk stående ved hjelp av Innowalk som en del av eller i tillegg til standardbehandling.

Resultater

Studiepopulasjonen representerte pasienter med alvorlig funksjonsnedsettelse, hvor 90% var mindreårige og 58% gutter, flertallet hadde spastisitet. Alle unntatt fem pasienter hadde CP (86%). Andre underliggende eller ytterligere diagnoser var spinal muskelatrofi type 3, Rett syndrom, ervervet hjerneskade, bronkopulmonal dysplasi, mikrocefali og medfødt muskeldystrofi. 78% av pasientene med CP var klassifisert med GMFCS-E & R nivå IV. Kun fire pasienter kunne forflytte seg eller sitte selvstendig med ingen eller mindre vanskeligheter (se tabell 2 i artikkelen for demografiske data). Av 15 pasienter som ga opplysninger om smerte, rapporterte tre ingen smerter, mild (n=8) og moderat smerte (n = 4).
Pasienter praktiserte dynamisk stående i minst 4 uker i 30-60 minutter med en frekvens på 2-7,5 ganger i uken.

94% av pasientene hadde positive kliniske effekter innen følgende områder:

– Gange og vektbærende forflytning (n=13)
– Kontroll/styrke bol og hode (n=6)
– Leddbevegelighet (n=14)
– Søvn (n=4 ut av 6/67%)
– Muskelstyrke (n=17)
– Vitale funksjoner (n=16)
– Mage- og tarmfunksjon(n=10)
– Oppmerksomhet (n=2)
– Passiv leddbevegelighet i underekstremitetene:
– Hofter (fleksjon, abduksjon og adduksjon) signifikant økning etter 1 måned og ytterligere økning etter 5 måneder sammenlignet med kontrollgruppen som fikk standard terapi (se tabell 7 i artikkelen for flere detaljer).

Ingen uønskede hendelser eller uakseptable erfaringer ble rapportert.

Diskusjon

Denne sammenstillingen av data fra flere studier viser at regelmessig bruk av hjelpemidlet Innowalk, for denne populasjonen, øker leddbevegeligheten i underekstremiteter når det ble brukt i kombinasjon med standard terapi. I tillegg viser studien ulike forbedringer relatert til muskeltonus og generell velvære forbundet med økt fysisk aktivitet. Kumulativt viser det seg at Innowalk et lovende hjelpemiddel, med stort potensiale for ytterligere å forbedre dagens evidensbaserte behandling til pasienter med store funksjonsnedsettelser.

Studiet har noen begrensninger knyttet til datamaterialet, men danner et godt grunnlag for planlegging av et randomisert klinisk studie i fremtiden.

For mer inngående kunnskap oppfordrer vi deg til å lese hele artikkelen.

Vitenskapelige postere, EACD

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen bidrar med många års erfarenhet som klinisk fysioterapeut till Made for Movements team. Hennes mission är att få alla, oavsett rörelseproblematik, att få känna glädjen och hälsofördelarna med fysisk aktivitet. Som vår medicinskt ansvariga är Rikke passionerad att dela sin kunskap så att individer med specialla behov, deras familjer och kliniker kan upptäcka möjligheterna och lösningarna från Made for Movement.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting