Bruk av Innowalk på en spesialskole i England viser viktige resultater

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Tilbake til bloggoversikten
En smilende gutt i Innowalk, et dynamisk stå- og gåtreningshjelpemiddel, får hjelp av en terapeut.

Dette er den første evidensbaserte studie som inkludere bruken av Innowalk en spesialskole i Storbritannia. Både barn i barneskole og ungdomsskole alder deltok. De benyttet hjelpemiddelet som et supplement til vanlig fysioterapi i løpet av en seks ukers periode. 

Studien inkluderte 27 barn diagnostisert med Cerebral Parese (CP), GMFCS IV og V, gjennomsnittsalder 12,7 (±4,0). Forfatteren av studien konkluderte med at en 6-ukers periode hvor Innowalk Pro ble brukt som en del av barns aktivitetstilbud kan bedre 

 • livskvaliteten (CPCHILD) 
 • funksjonelle mål (GAS) 

Introduksjon 

Barn med cerebral parese (CP) møter ofte betydelige utfordringer når det gjelder fysisk aktivitet og trening. Imidlertid anbefales det at barn med CP er fysisk aktive, da det sannsynligvis vil forbedre deres generelle helse, fysiske funksjon og livskvalitet. Dessverre kan tilgjengeligheten til utstyr være utfordrende, spesielt for de med mer omfattende fysisk funksjonsnedsettelse som ikke kan stå eller gå selvstendig.   

Forskning har vist at det er sterke sammenhenger mellom lavere livskvalitet rapportert av foreldre (QoL) og høyere alvorlighetsgrad av motoriske funksjon hos barn med CP. I tillegg har barn med betydelige fysiske funksjonsnedsettelse ofte problemer knyttet til smerte og fysisk velvære. Fysioterapi for barn med CP fokuserer på å bedre og opprettholde grovmotorisk funksjon, deltakelse i aktiviteter og forebygge sekundære komplikasjoner som kontrakturer og feilstillinger. 

Robotassisterte trening, som Innowalk, har utviklet seg de siste 15 årene og gir flere yngre barn med mer omfattende funksjonsnedsettelse tilgangen til intensiv trening. Utstyret er tilpasses det enkelte barnet i forhold til leddbevegelighet, muskeltonus og funksjon. Innowalk skiller seg fra andre robotassisterte hjelpemidler ved sin minimale størrelse og mulighet til enkel forflytning mellom forskjellige rom, for eksempel klasserom. 

Nyere forskning antyder at bruk av robotassisterte hjelpemidler kan føre til forbedringer av livskvalitet rapportert av foreldre og barn, og positiv påvirkning av leddbevegelighet, spastisitet og funksjonelle mål.  

Du kan lese hele artikkelen “The ‘heROIC’ trial: Does the use of a robotic rehabilitation trainer change quality of life, range of movement and function in children with cerebral palsy?” av Clare Grodon et al. publisert I det fagfellevurderte tidsskirftet Child: care, health and development her.

 

For å gi deg et raskt overblikk har vi skrevet et sammendrag av artikkelen for deg.

Hensikten med studien

Studien har som mål å utforske effektene av a bruke Innowalk i en skolesituasjon, som et supplement til vanlig fysioterapi og måle:

 • Livskvalitet (QoL) – Primære mål
 • Leddbeveglighet i nedre ekstremiteter (ROM) – Sekundære mål
 • Spastisitet i nedre ekstremiteter – Sekundære mål
 • Funksjonelle mål (GAS) – Sekundære mål

Metode og deltaker

Studien ble gjennomført som et single-centre, single-arm prospective pre-post studie på en spesialskole i London.

Single-centre, single-arm prospective pre-post studie

 • Observasjons studie
 • Deltakerne mottar en intervensjon og det gjøres en måling i forkant og etter intervensjonen
 • «Single centre» betyr at deltakerne rekrutteres fra samme institusjon/skole
 • «Single arm» betyr at det ikke er noen kontroll gruppe

I intervensjonsperioden brukte elevene Innowalk i 30 min per dag, fire ganger i uken i 6 uker i tillegg til sin vanlige fysioterapi. Før og etter intervensjonsperioden fikk elevene vanlig fysioterapioppfølgning.

Deltaker

 • 27 deltaker diagnostisert med CP, GMFCS IV (n=15) and V (n=12)
 • Gjennomsnittsalder 12.7 år (±4.0)

Av de 27 elevene som deltok i studien, var det to som ikke fullførte første fasen av intervensjonen på grunn av fravær fra skolen og et barn fullførte ikke de to oppfølgingsmålinger på grunn av sykdom.

Målinger

Livskvalitet ble målt med CPCHILD. Spørreskjemaet ble utfylt av deltakernes foreldre ved hver måling. Leddutslag og spastisitetsmålinger ble gjennomført i henhold til CPIP-UK protokollen (tilsvarende NorCP i Norge), med henholdsvis vinkelmåler (goniometer) og Modified Tardieu Scale (MTS). Individuelle og spesifikke funksjonelle mål (Goal Attainment Scale) ble utformet i samarbeid med barna, foreldrene, fysioterapeut og lærer.

Alle målinger ble gjennomført på 4 tidspunkter: før intervensjonen, umiddelbart etter 6 ukers intervensjon og henholdsvis 6 uker og 3 måneder etter intervensjonen.

Utfallsmålinger Claire Gordon

Resultat

Resultatene viste en statistisk signifikant forbedring i livskvalitet umiddelbart etter intervensjonen, som ytterligere forbedret seg etter 6 uker og ble opprettholdt over nivået før intervensjonen etter 3 måneder. Ved analyse av delkomponentene i CPCHILD, viste det seg at de største endringene var å finne i del 2, stilling, forflytting og mobilitet og del 3, velvære og følelser.

Man fant ingen klinisk meningsfulle endringer når det gjaldt leddebevegelighet og spastisitet i nedre ekstremiteter umiddelbart etter intervensjonen. Likevel er det verdt å merke seg at seks deltakere bedret sin leddbevegelighet i knærne og fire deltakere forbedret sin leddbevegelighet i anklene etter intervensjonen. Forbedringene i leddbevegeligheten for disse deltakerne ble imidlertid ikke opprettholdt 3 måneder etter intervensjonen.

Funksjonelle mål målt med GAS viste signifikante forbedringer umiddelbart etter intervensjonen for 88% av deltakerne. Noen av deltakerne opplevde at funksjonsmålene deres gikk noe tilbake når de ikke brukte Innowalk etter 6 uker og 3 måneder.

Konklusjon

Studien indikerer at bruk av Innowalk over en periode på 6 uker kan forbedre livskvalitet og funksjonsmål til barn med CP i alderen 5-18 år. Forfatterne fant ingen signifikante endringer når det gjaldt leddbevegelighet og spastisitet. Studien viste også at når man tar en pause på 6-12 uker etter bruk av Innowalk, så tenderte funksjonsmålene til å returnere til baseline nivå.

 

For mer inngående kunnskap oppfordrer vi deg til å lese hele artikkelen.

 

New Call-to-action

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting