Varför 24-timmars postural positionering är avgörande

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen
Tillbaka till Bloggöversikten
24-timmars postural positionering

Friska individer kan inta de tre centrala ställningarna liggande, sittande och stående. De kan också röra sig fritt i och ut ur dem. Hos en person med rörelsesvårigheter kan dålig postural positionering få allvarliga och livshotande konsekvenser. I den här artikeln belyser vi varför 24-timmars postural positionering är avgörande.

 1. Vad är hållning?
 2. Funktionsvariation, hållning och rörelse
 3. Vad är hållningshantering?
 4. 24-timmars postural positionering
 5. Typer av positioneringsutrustning
 6. När ska man börja med hållningshantering?

Vad är hållning?

Hållning är den position vi håller våra kroppar i när vi ligger ner, sitter och står. Vi ändrar och anpassar kontinuerligt kroppens position utifrån de aktiviteter vi utför och i förhållande till omgivningen. Hållning är beroende av att kroppen är flexibel och har rätt muskelspänning för att hålla kroppen uppe mot gravitationen. Utan muskler skulle vi falla till marken.

Funktionsvariation, hållning och rörelse

Friska individer kan ändra och anpassa en position efter de uppgifter som utförs, och kan även röra sig fritt och utan stöd. Personer med funktionsvariation kan istället uppleva, i varierande grad, att hållningen störs av ökad eller minskad muskeltonus, begränsat rörelseomfång i leder, minskad muskelstyrka och motorisk funktionsbegränsning. Dessa hinder påverkar förmågan att positionera kroppen självständigt. Det blir svårt att röra sig fritt i liggande, sittande och stående, och att byta position när man vill göra det. Behovet av externt stöd för att hantera en position är avgörande och kan uppnås med hjälp av hjälpmedel.

Young boy using Jenx for better positioning

Personer med funktionsnedsättning, som har svårigheter att hantera liggande, sittande och stående, riskerar att utveckla asymmetriska missbildningar, kontrakturer och utmaningar relaterade till andning, sväljning och hjärtfunktion. Gravitationen påverkar kroppen dygnet runt i alla positioner, och detta indikerar att hållningsvård verkligen behövs 24 timmar om dygnet.

Vad är hållningshantering?

Postural positionering uppnås genom användning av hjälpmedel som stöder individen i olika positioner, som liggande, sittande, stående och gående. Hjälpmedlen är individuellt anpassade efter personens behov i syfte att:

 • Möjliggöra och förbättra funktionsförmågan
 • Underlätta utvecklingen av motorisk funktion och kontrollera onormala rörelsemönster  
 • Uppmuntra till aktivitet och deltagande 
 • Upprätthålla och förhindra sekundära komplikationer (höftdislokation, missbildningar, kontrakturer osv.)
 • Hantera tryckpunkter
 • Främja komfort och avslappning 
 • Förbättra andningen, sväljreflexen, matsmältningen och hjärtfunktionen

24-timmars postural positionering

Personer med funktionshinder är beroende av flera posturala hanteringssystem såväl dag som natt för att främja variation i alla positioner. Det är därför som det ofta benämns ”24-timmars postural positionering”. 

24-timmars postural positionering är ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt mellan professionen, individen och vårdgivare. För att lyckas med postural positionering är ni som vårdgivare mycket viktiga för att genomföra denna i individens vardag. Målet med att använda utrustning för positionering är också att minska vårdgivarens arbetsbörda.

Professionella kommer att bedöma och observera individen i liggande, sittande och stående position för att få en bild av rörelsemönstret, begränsningarna och hur gravitationen påverkar kroppen. Tillsammans med dig som vårdgivare kommer de att titta på hur en vanlig dag ser ut för familjen när det gäller antal timmar man sover. De bedömer även hur mycket tid som individen tillbringar i sittande, liggande respektive stående position och hur mycket denne går under dagen. Målet är att hitta utrustning som stöder individen både dag och natt för att möjliggöra:

 • Symmetri och upprätning av kroppen
 • Komfort och avslappning
 • Stabilitet, men inte fixering 
 • Variation 
 • Aktivitet och deltagande
Symmetri och upprätning av kroppen

Personer med funktionsvariation har ofta problem med hållningssymmetrin till följd av minskad muskelstyrka och störd muskeltonus. Om du observerar personen när denne sitter med begränsat stöd, kommer du att se att han/hon försöker hålla huvudet upprätt samtidigt som kroppen är i balans, men någon gång kommer denne att förlora kampen mot tyngdkraften och långsamt sjunka ihop i en asymmetrisk sittposition. Personen kan ”ramla” åt ena sidan, böja bålen åt ena hållet och ha extremiteter som är utsträckta åt andra hållet. Individer med motorisk funktionsnedsättning har inte tillräckligt med styrka för att motverka och flytta tillbaka kroppen till symmetri. Med tiden kommer denna asymmetriska position att påverka individens kropp negativt och orsaka snedvridning av skelettet, som skolios. Asymmetriska positioner begränsar även individens oberoende och förmåga att vara aktiv och delta i det dagliga livet. Stödjande system används för att motverka asymmetri och åstadkomma en upprätning av kroppen för att undvika negativa effekter på kroppsfunktionen och strukturen, men också för att öka individens förmåga att leva ett aktivt liv.

Komfort och avslappning

Personer med motorisk funktionsnedsättning ska känna sig bekväma i alla positioner (liggande, sittande och stående). Om en position till exempel ger upphov till smärta, kan detta trigga spasticitet och göra att den olämpliga positionen förstärks. I situationer där individen visar att denne känner obehag, är det viktigt att agera och ta redan på ”varför”! Är det för att individen behöver byta till en ny position? Eller har det att göra med tryckpunkter? Eller har individen vuxit ur produkten med följden att denna inte längre ger ett tillräckligt bra stöd?

Komfort leder till avslappning, och i liggande position är det avgörande att detta uppnås. Särskilt under natten när individen behöver sova.

Stabilitet, men inte fixering

Positionsutrustning bör stabilisera individen, men utan att fixera. Till exempel bör ett specialkonstruerat sittsystem stabilisera den proximala bålen och underlätta rörligheten för armar och händer för att uppmuntra individen att delta i aktiviteter, äta, hantera fjärrkontroller osv. Målet är att stötta individen precis så mycket som behövs för att förbättra selektiva rörelser med extremiteter.

Variation

Vi byter ställning hela tiden, även på natten när vi sover. Vi måste ha detta i åtanke när vi diskuterar 24-timmars positionering för personer med funktionsvariation, speciellt för dem med allvarliga begränsningar. De kanske inte kan byta position alls själva och är därför helt beroende av att du som vårdgivare byter position åt dem. Frekventa positionsbyten förhindrar att det uppstår tryckområden, förebygger stelhet och kontrakturer, samtidigt som de gör att individen upplever hur det är att röra sig olika positioner.

Aktivitet och deltagande

Det är naturligt för människor att vara aktiva och delta i aktiviteter med familjen eller vänner. Genom bra och lämplig positionering kan vi göra det möjligt för individer även med måttlig till svår funktionsnedsättning att vara aktiva och delta i dagliga aktiviteter. Det är viktigt att vara medveten om att stillasittande beteende hos personer med måttlig till svår funktionsnedsättning ökar vid en ålder av 3-4 år (Keawutan et al. 2017). Medvetenhet om positionering från tidig ålder kan främja aktivitet och minska tiden i stillasittande, vilket i sin tur har stor betydelse för den allmänna hälsan.

Läs också: Allt för Ella – och ett självständigt liv trots hennes CP-skada

Typer av positioneringsutrustning

För att korrigera, upprätthålla eller kompensera för en destruktiv kroppshållning, kommer individen att behöva utrustning som underlättar positioneringen. Här är några exempel:

I liggande

 • Olika typer av kuddar i olika former 
 • Specialsängar

I sittande

 • Specialstol 
 • Manuell rullstol
 • Elektrisk rullstol
 • Bilbarnstol 
 • Toalettsits/stol
 • Badstol
I stående

 • Ståskal
 • Enhet för dynamiskt stående
 • Gånghjälpmedel

Läs också: 7 vanliga frågor om Innowalk.

Young girl walking in the Innowalk

Läs mer: Made for Movement – Våra lösningar för hemmabruk

När ska man börja med hållningshantering?

När man ska börja med hållningshantering beror på hur stabil individen är, men generellt bör vi börja tidigt. Positionering i liggande bör påbörjas så snart vi observerar asymmetri. När det gäller positionering av ett barn i sittande och stående hänvisar vi ofta till när barn som utvecklas typiskt naturligt rör sig in i en position. För sittande kommer det att vara runt 9 månaders ålder och för stående när barnet är mellan 9 och 12 månader.

Läs också: Varför är intervention i tidig barndom så viktigt?

Vi bör generellt vara medvetna om att rörelsemönster etableras mycket tidigt, även mönster som är olämpliga! För att undvika utveckling av asymmetriska mönster bör vi börja med 24-timmars postural positionering så snart vi misstänker att ett barn har en utvecklingsstörning, eller när någon börjar få svårt att röra sig. Postural positionering är en livslång strategi och bör anpassas kontinuerligt när personen växer upp och in i vuxenlivet.

 
Varför aktivt stående?
 
Publicerades först 12 juni 2020. Uppdaterad 27 januari 2021.
Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen bidrar med många års erfarenhet som klinisk fysioterapeut till Made for Movements team. Hennes mission är att få alla, oavsett rörelseproblematik, att få känna glädjen och hälsofördelarna med fysisk aktivitet. Som vår medicinskt ansvariga är Rikke passionerad att dela sin kunskap så att individer med specialla behov, deras familjer och kliniker kan upptäcka möjligheterna och lösningarna från Made for Movement.

Relaterade inlägg
Nyhetsbrev

Hör av oss nå och då och lär dig nya saker