Vad är F-orden “F-words in childhood disability?”

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen
Tillbaka till Bloggöversikten

F-orden: Fitness, Functioning, Friends, Family, Fun and Future är till hjälp för att skapa en stödjande och inkluderande miljö som tar hänsyn till alla aspekter av ett barns liv. Låt oss fokusera på vad barnet kan uppnå istället för dess begränsningar! 

I den här artikeln kan du lära dig mer om: :

 • Vad är Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF)? 
 • Vad är F-orden? 
  • Fitness - fysisk og mental hälsa
  • Functioning - färdigheter 
  • Friends 
  • Family 
  • Fun 
  • Future 
 • Hur kan F-orden användas för att se möjligheter? 
 • Hur kan familjer använda F-orden när de kommunicerar med olika proffessioner? 

Vad är Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF)? 

År 2001 introducerade Världshälsoorganisationen en internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshiner och hälsa (ICF) som är en ram utvecklad för att beskriva och kategorisera hälsa och hälsorelaterade tillstånd samt för att främja hälsa och välbefinnande hos människor med och utan funktionsnedsättningar. 

ICF representerade ett paradigmskifte där man gick från fokus på diagnos och behandling till en mer holistisk syn på hälsa. Detta innebär att man går bortom att bara rätta till och normalisera till att fokusera på funktion och välbefinnande för både individen och deras familj.  

ICF modellen

ICF-modellen visar samspelet mellan en person och deras miljö. Här får du en översikt över vad varje ruta betyder:   

 • Kroppsfunktion och kroppsstruktur - Kroppens delar och hur de fungerar, till exempel syn, hörsel, andning, smärta, muskler och leder. Det inkluderar även psykologiska funktioner. 
 • Aktivitet: Vad en individ gör, som att röra sig, kommunicera, använda sina händer och ta hand om sig själv, samt att umgås med andra. 
 • Delaktighet: Vad en individ gör i sitt dagliga liv hemma, i skolan, på jobbet eller i samhället. Exempelvis att leka eller vara med vänner, åka på utflykter med sin familj etc. 
 • Omgivningsfaktorer: Den fysiska miljön, såsom ramper, trottoarer, trappor och lekplatser. Dessa kan vara både hinder och underlätta för en persons förmåga att fungera. 
 • Personliga Faktorer: Individuella bakgrundsfaktorer som etnicitet, ålder, kön, preferenser, vanor, social bakgrund, utbildning och livserfarenheter.  

Denna modell hjälper till att förstå hur olika faktorer påverkar en persons funktion och välbefinnande. 

Till exempel, om ett barn har svårigheter att röra sig självständigt på grund av faktorer i kroppen (Kroppsfunktion och struktur), kan en rollator eller gånghjälpmedel (Omgivningsfaktor) användas som en miljöanpassning för att möjliggöra att barnet kan gå och kanske delta i leken med vänner utomhus eller i skolan (Aktivitet och delaktighet) 


flicka leker med vänner i sin nf-walker

Vad är F-orden "F-words in childhood disability"? 

År 2012 introducerade Dr. Peter Rosenbaum och kollegor F-orden för barns utveckling. F-orden bygger ICF-ramverket och erbjuder ett roligare sätt att tänka och diskutera de olika faktorerna. 

De skapade sex F-ord*:  

 • Fitness - fysisk og mental hälsa
 • Functioning - färdigheter
 • Friends - gemenskap
 • Fun - glädje
 • Family - familj
 • Future - framtid

  *F-orden är inte officiellt översatta till svenska, men är här formulerade på ett förståeligt sätt baserat på de engelska orden samt den danska översättningen av F-orden.  

ICF modell

 

Här följer en beskrivning av varje ord och hur de är kopplade till ICF-ramverket: 

Fitness är knutet till "Kroppsfunktion och kroppsstruktur" (ICF). Aktiviteter anpassas efter varje barns behov och ska förbättra deras fysiska kapacitet och allmänna hälsa, vilket är avgörande för barnets tillväxt och självständighet. 

Functioning är relaterade till "Aktivitet" (ICF) och refererar till vad barnet gör och hur barnet löser en aktivitet. Det är inte viktigt hur det görs. 

Friends refererar till "Delaktighet" (ICF). Det handlar om alla våra vänskapsrelationer i livet och inkluderar inte bara vänner, utan även föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon, husdjur med mera. 

Fun är knutet till "Personliga faktorer" (ICF) och handlar om att barnets uppväxt ska bestå av mycket lek och glädje. Det är viktigt att veta vad barnet tycker om att göra och vad barnet inte tycker om. Aktiviteter som barn tycker är roliga kan effektivt användas för att främja lärande och utveckling. 

Family representerar "Omgivningsfaktorer" (ICF). Familjen är de personer som känner barnet bäst och erkännande av deras kunskap om barnet är mycket viktigt för att främja utveckling. 

Future är det sjätte ordet och är ett extra ord, inte inkluderat i ICF. Detta eftersom ICF är en beskrivning av vad en person gör idag. Det sjätte F-ordet: Framtid är en påminnelse till oss alla om att barn ständigt förändras på grund av tillväxt och utveckling. 

Hur kan F-orden användas för att se möjligheter? 

Genom att använda F-orden kan vi skapa en stödjande och inkluderande miljö som fokuserar på alla dimensioner av ett barns liv. Detta tillvägagångssätt hjälper till att visualisera och arbeta mot en framtid där barn, oavsett funktionsnivå, kan leva ett fullvärdigt liv och delta aktivt i samhället. Det handlar om att se och främja potentialen i varje barn, istället för att fokusera på deras begränsningar  

Hur kan familjer använda F-orden när de pratar med professionella? 

F-orden (fysisk och mental hälsa, färdigheter, gemenskap, familj, nöje och framtid) kan användas som ett effektivt sätt för er som familj att säkerställa en helhetssyn barnets utveckling, särskilt i möten med vårdpersonal, lärare och andra specialister. Här är några tips om hur ni kan integrera dessa koncept i olika sammanhang: 

1. Förbered specifika exempel for varje F-ord:

Functioning: Ta med anteckningar som beskriver barnets färdigheter och dagliga aktiviteter. Diskutera vad ert barn kan göra och eventuella nyligen uppnådda förbättringar eller färdigheter som barnet har utvecklat. 

Family: Förklara hur er familj stödjer barnets utveckling. Diskutera eventuella familjedynamiker eller resurser som kan påverka barnets framsteg. 

Fitness: Dela rutiner för barnets fysiska aktiviteter och eventuella utmaningar eller framgångar på detta område. Understryk vikten av fysisk hälsa och fråga om möjliga aktiviteter eller träningsformer. 

Fun: Prata om vad ert barn tycker om att göra och hur dessa aktiviteter kan främja barnets lärande och utveckling. Diskutera hur dessa kan integreras i terapeutiska eller pedagogiska strategier. 

Friends: Dela information om barnets sociala interaktioner och vänskap. Diskutera vikten av sociala färdigheter och be om råd eller resurser för att främja dessa områden. 

Future: Dela era hopp och önskningar för barnets framtid, inklusive utbildning, arbete och självständighet. Be om vägledning för att förbereda er själva och barnet för framtida steg och övergångar. 

Rekommenderar dig att läsa den här artikeln av en mamma som skrev en “F-words agreement” för hennes son. 

2. Använd F-orden som en guide i mötesagendan:

Strukturera diskussioner runt de sex områdena för att säkerställa en omfattande genomgång av barnets utveckling från olika vinklar. Detta hjälper till att hålla mötet fokuserat och helhetligt. 

3. Prata om inkludering

Använd F-orden för att argumentera för tillvägagångssätt som inkluderar ert barn i många normala och berikande upplevelser som möjligt. Understryk behovet av inkludering både hemma, i skolan och i samhället. 

 

4. Be om specifika åtgärder eller stöd:

Baserat på varje F-ord, fråga vilka specifika åtgärder, stöd eller resurser som finns tillgängliga för att främja barnets utveckling inom alla områden. Detta kan inkludera terapi, pedagogiska verktyg, aktiviteter, sporter osv. 

5. Uppmuntra til nära samarbete:

Uppmuntra till nära sammarbete och understryk att ni är experter på ert barn och en nyckelpartner i planeringen av allt från barnets dagliga omsorg till framtida utbildning. F-orden kan vara en ram för samarbete mellan olika instanser. 

Genom att använda F-orden i dialog med professionella kan er familj spela en proaktiv roll i att forma stödet och åtgärderna som erbjuds barnet, och säkerställa att de är omfattande och anpassade till barnets unika behov och potential. Detta tillvägagångssätt bidrar inte bara till bättre förståelse och kommunikation, utan också till att stärka er familjs möjlighet att effektivt främja barnets utveckling. 

För att lära dig mer om F-orden “F-words in Childhood Disability” och delta i webbinarier och podcasts om ämnet kan du besöka CanChilds webpage and F-words Knowledge Hub. 
 

Referenser: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/dmcn.15021 

https://canchild.ca/en/research-in-practice/f-words-in-childhood-disability 

https://jessicageboers.ca/tag/six-f-words/ 

https://bloom-parentingkidswithdisabilities.blogspot.com/2013/03/has-your-doctor-heard-about-these-f.html 

https://canchild.ca/en/research-in-practice/f-words-in-childhood-disability/f-words-in-practice  

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen bidrar med många års erfarenhet som klinisk fysioterapeut till Made for Movements team. Hennes mission är att få alla, oavsett rörelseproblematik, att få känna glädjen och hälsofördelarna med fysisk aktivitet. Som vår medicinskt ansvariga är Rikke passionerad att dela sin kunskap så att individer med specialla behov, deras familjer och kliniker kan upptäcka möjligheterna och lösningarna från Made for Movement.

Relaterade inlägg
Nyhetsbrev

Hör av oss nå och då och lär dig nya saker