En ny prospektiv, kontrollerad studie fann att robotbaserad gångrehabiliteringsträning (Innowalk Pro) ger snabbare och större effekt på utvecklingen av funktionell muskelstyrka, balans, gånghastighet och uthållighet jämfört med ett vanligt fysioterapi-rehabiliteringsprogram.

Studien inkluderade 24 barn med spastisk hemiplegisk cerebral pares (CP), GMFCS I och II och avslöjade att robotbaserad gångträning (RGT) ger snabbare och större effekt än enbart ett standardfysioterapiprogram (PTR). 

RGT förbättrade:


- Den funktionella muskelstyrkan
- Balansen
- Gånghastigheten
- Uthålligheten 
- Den funktionella gångförmågan

Det är uppenbart att RGT kan användas för aerob träning hos barn med hemiplegisk cerebral pares för att förbättra gånghastigheten, vilket har en avgörande effekt för att förbättra funktionaliteten och deltagande i vardagen. Studien visade även att RGT bör vara en kontinuerlig träning för att bevara alla förbättringar.

Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Gait & Posture (vol 70 (2019) 397-402). Du hittar hela artikeln, ”Effects of robotic rehabilitation on walking and balance in paediatric patients with hemiparetic cerebral palsy” här.

Nedan följer dock en kort sammanfattning av artikeln:

Inledning

Cerebral pares är en grupp av permanenta sjukdomar relaterade till en icke-progressiv hjärnskada. Sjukdomen påverkar rörelse- och hållningsutvecklingen och resulterar i aktivitetsbegränsningar. Den vanligaste typen av spastisk cerebral pares är hemiplegisk cerebral pares, som kännetecknas av motoriska och/eller sensoriska skador på ensidiga extremiteter. Gångmönstret avviker från det normala och gånghastigheten och balansen, och förmågan i avancerade funktionella färdigheter är bristfällig.

Studien syftade till att undersöka effekterna av robotbaserad gångträning (RGT) på funktionellt gående, balansen, muskelstyrkan och perifer syresättning hos barn med hemiplegisk cerebral pares.

Metod

24 barn med hemiplegisk cerebral pares, GMFCS I-II (20 GMFCS I och 4 GMFCS II), i åldrarna 5-12 år inkluderades i denna prospektiva kontrollerade studie. 12 patienter deltog i den robotbaserade gångträningen (RGT) utöver standardfysioterapiprogrammet (PTR). Kontrollgruppen (12 patienter) deltog i standard-PTR-programmet. RGT-träningen utfördes 3 gånger i veckan i form av sessioner på 30 minuter vardera.

Det standardiserade fysioterapirehabiliteringsprogrammet (PTR) inkluderade funktionell styrketräning för antigravitationsmusklerna i de nedre extremiteterna, stretchövningar för flexormusklerna i knät och höften, plantarflexorer och adductormuskler, terminal squat, trappträning med gående nedför trappor, funktionella sträckövningar, balansträning med balansbräda och stående på ett ben.

För den robotbaserade gångträningen (RGT) användes Innowalk Pro. Träningen i Innowalk Pro utfördes som en aerob övning, med ett målintervall på mellan 55-75 % av maxpulsen.

Studieutvärderingar utfördes innan behandlingen påbörjades, direkt efter behandlingen (i slutet av 12-veckorsinterventionen), och 3 månader efter behandling.

Resultat

Utvärderingarna efter behandlingen gav flera intressanta resultat:

  • Ett 6-minuters gångtest visade att sträckan som studiedeltagarna gick var tre gånger längre i studiegruppen än i kontrollgruppen.
  • Poängen för de bruttomotoriska funktionerna hade förbättrats markant för stående och gående i studiegruppen, medan förändringar endast observerades för förmågan att stå för kontrollgruppen.
  • Utvärderingarna av den funktionella muskelstyrkan i de nedre extremiteterna (test från liggande till stående, test från sittande till stående, test från halvt knästående till stående) visade på markanta förbättringar i studiegruppen för alla parametrar utom för stående från halvt knästående på den paretiska extremiteten
  • Muskelsyresättningen ökade hos 9 av patienterna i studiegruppen och hos 5 av patienterna i kontrollgruppen.

Utvärderingen 3 månader efter behandlingen visade att den anmärkningsvärda förbättringen när det gäller gånghastighet och uthållighet (6MWT) för studiegruppen inte hade kunnat bevaras. Ökningen i muskelsyresättningen var bibehållen hos en majoritet av gruppen (totalt 8 av 9 patienter). Tiden i stående på den paretiska extremiteten fortsatte att öka, och förbättringarna av balansen bevarades. Den motoriska funktionen bevarades. Detsamma gällde för den funktionella muskelstyrkan, som antingen fortsatte att öka eller bevarades.

Slutsats

Studien visade att robotbaserad gångträning (RGT) gav snabbare och större effekt än enbart standardfysioterapiprogram (PTR). RGT förbättrade:

  • Den funktionella muskelstyrkan
  • Balansen
  • Gånghastigheten
  • Uthålligheten
  • Den funktionella gångförmågan

Det är uppenbart att RGT kan användas för aerob träning hos barn med hemiplegisk cerebral pares för att förbättra gånghastigheten, vilket har en avgörande effekt för att förbättra funktionaliteten och deltagande i vardagen. Studien visade även att RGT bör vara en kontinuerlig övning för att bevara alla förbättringar.

New call-to-action

Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen bidrar med många års erfarenhet som klinisk fysioterapeut till Made for Movements team. Hennes mission är att få alla, oavsett rörelseproblematik, att få känna glädjen och hälsofördelarna med fysisk aktivitet. Som vår medicinskt ansvariga är Rikke passionerad att dela sin kunskap så att individer med specialla behov, deras familjer och kliniker kan upptäcka möjligheterna och lösningarna från Made for Movement.