Förbättringarna som uppnåddes i terapi med Innowalk Pro var större än för intervention med löpband. Både gångtestet över 10 meter, det 6 minuter långa gångtestet, kul och ansträngande-faktorerna antyder att Innowalk Pro överglänser träning med löpband.

Malte StahlMalte Stahl, en fysioterapeut från Hamburg, har just avslutat sin masteruppsats vid universitetet i Krems (Österrike). Sedan 2012 har han arbetat på en skola för elever med motoriska utvecklingsstörningar i Hamburg. Tidigare arbetade han på en klinik med barn, ungdomar och vuxna med ett brett spektrum av diagnoser. Det var här han första gången stötte på robotbaserade hjälpmedel i rehabilitering och såg fördelarna med repetitiva rörelser.

Vi bad Malte Stahl att dela med sig av sina erfarenheter av Innowalk Pro och resultaten av hans pilotstudie (examensarbete).

Vad var anledningen till att du genomförde en pilotstudie om Innowalk Pro för ditt examensarbete?

Första gången jag såg Innowalk Pro fascinerades jag av rörelsemöjligheterna hos ett rörelsehjälpmedel som tar så lite plats! Det är en trevlig fördel som gör det möjligt att utföra denna typ av terapi i skolmiljö. Ett annat skäl att jag valde att fokusera på Innowalk Pro var möjligheten att mobilisera höftområdet hos barn med cerebral pares.

Vad var syftet med pilotstudien?

Syftet var att få acceptans för och undersöka genomförbarheten av en efterföljande klinisk prövning, fastställa effektiviteten av rörelseterapihjälpmedlet Innowalk Pro hos barn med cerebral pares (GMFCS nivå II och III), jämfört med belastande träning på löpband med stöd med särskilt fokus på rörlighet.

Vilken metod valde du och varför?

Jag valde en randomiserad överkorsningsstudie som inkluderade 6 barn med cerebral pares, GMFCS nivå II och III, i åldrarna 12–15 år. Deltagarna slutförde en fyra veckors interventionsperiod med Innowalk Pro och en fyra veckors interventionsperiod med träning på löpband. Varje interventionsperiod innehöll totalt tolv träningspass.

Försökspersonerna randomiserades och fick en tvåveckors wash-out-period mellan behandlingsblocken. Det primära resultatet var ”gånghastighet” och de efterföljande testerna användes för att mäta utfall:

  • gångtest 10 meter
  • gångtest 6 minuter
  •  upp-och-gå-test med tidtagning

Mätningarna utfördes före och efter varje behandlingsblock (fyra veckor).

Det sekundära utfallet var ”totalt antal steg i vardagen” och mättes med ett stegsensoriskt test.

Under varje träningspass registrerades följande moment:

  • Roligt-ansträngande faktorer
  • Sträcka
  • Hastighet 
  • Eventualiteter och svårigheter

De barn vars föräldrar deltog i pilotstudien fick ett frågeformulär som skulle fyllas i efter varje fyraveckorsperiod. Dessutom fyllde barnen i ett frågeformuläret i slutet av varje studieperiod.

Jag valde en överkorsningsstudie eftersom jag tycker att det är en metod som är rättvis mot de barn som deltar, detta då alla får möjlighet att testa båda träningsmetoderna, i det här fallet Innowalk Pro och träning på löpband.

Studiens utformning gör också att det inte behövs så många deltagare då de är sin egen kontrollgrupp. Detta var en viktig faktor eftersom studien skulle genomföras i en skolmiljö med få försökspersoner som var tillgängliga och få resurser.

Vad var den teoretiska bakgrunden till valet av metod och patientgrupp?

Cerebral pares (CP) är den vanligaste motoriska sjukdomen hos barn, och den leder i många fall till kompensationsrörelsemönster. Den främsta anledningen till förlusten av rörlighet identifieras som muskelsvaghet. Robotbaserad gångterapi och rörelseterapienheter erbjuder en möjlighet att genomföra repetitiv uppgiftsorienterad terapi under tiden som personen går. Beviset på effektiviteten hos denna behandling är fortfarande mycket vagt och det krävs därför fler studier.

Vad var resultatet av studien?

Bortsett från det stegsensoriska testet tycks valet av interventioner, genomförandet av interventionerna och testerna vara lämpliga och praktiska att genomföra i vardagen i skolmiljö.

Bortsett från 10-meterstestet på löpbandet uppnåddes förbättringar i genomsnitt i alla tre tester. Jämförelse av Innowalk Pro med löpbandsintervention:

  •       upp-och-gå-test med tidtagning: 12,9 % kontra 5,8 %
  •       gångtest 10 meter: 7 % kontra - 1 %.
  •       gångtest 6 minuter: 16 % kontra 9 %.

Undersökningen av barnen visade på en högre kul-faktor (4,6 mot 4,2) och lägre ansträngningsfaktor (12,2 mot 13,8) till förmån för Innowalk Pro.

Så resultaten från piloten visade att man med mindre ansträngning kombinerat med att det upplevs roligare kan uppnå en större fördel med Innowalk pro än med belastande träning på löpband med stöd. För att bekräfta och generalisera dessa fynd behövs det emellertid en större klinisk studie.

Läs mer: Finns det några bevisade kliniska effekter av assisterad gång? Sammanfattning av forskningsartikel.

Vilka kliniska implikationer tror du att dina fynd kan ha för dig som kliniker?

Genom min pilotstudie fann jag att det är möjligt att bedriva forskning i vardagen i en skolmiljö. Rekrytering av deltagare är möjligt eftersom det inte kräver någon extra ansträngning för familjen.

Interventioner som involverar robotik tycks vara roligt för barnen och kan fungera som ett komplement till standardterapi. Korrigeringen av gångmönstret i hjälpmedlet Innowalk Pro, speciellt för barn med en hopkrupen gång, förefaller vettig för att uppnå muskelstyrka.

Generellt anser jag att vi bör utvärdera varje barn och anpassa ett lämpligt behandlingsprogram som passar just det barnet och familjens mål och behov.

New call-to-action

Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen bidrar med många års erfarenhet som klinisk fysioterapeut till Made for Movements team. Hennes mission är att få alla, oavsett rörelseproblematik, att få känna glädjen och hälsofördelarna med fysisk aktivitet. Som vår medicinskt ansvariga är Rikke passionerad att dela sin kunskap så att individer med specialla behov, deras familjer och kliniker kan upptäcka möjligheterna och lösningarna från Made for Movement.