Ny publicerad studie: Innowalk Pro är en genomförbar och motiverande insats!

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen
MR-hjärna

En studie utförd vid Sunnaas Rehabiliteringssjukhus i Norge, publicerad i en expertgranskad tidskrift, drog slutsatsen att Innowalk Pro var en genomförbar och motiverande insats för en patient med allvarlig hjärnskada.

Försöksstudien som var en enpersonsstudie visade att:

 • Innowalk Pro, som är en motoriserad rehabiliteringstränare, befanns vara en genomförbar och motiverande insats för en patient med allvarlig hjärnskada. 
 • Hjärtfrekvensen sjönk i samband med träningen i Innowalk Pro 
 • Blodtrycket var stabilt under träningen i Innowalk Pro  
 • Benrörelser i Innowalk Pro kan bidra till förbättrad bålkontroll. 

Inledning

Fram till nyligen har den huvudsakliga interventionen för mobilisering efter förvärvad hjärnskada varit användning av tippbräda, cykling i sängen och manuell mobilisering genom mänsklig intervention. Ny innovativ teknologi finns nu på marknaden, och en mer dynamisk typ av stående finns nu tillgänglig även för patienter med förvärvad hjärnskada. 

Sunnaas Rehabiliteringssjukhus i Norge är det största specialistsjukhuset i landet inom området fysioterapi och rehabilitering. Sjukhuset erbjuder tvärvetenskaplig rehabilitering för patienter med komplex funktionsnedsättning efter sjukdom eller skada. 

Avdelningen för traumatiska hjärnskador på Sunnaas har sedan 2014 varit involverad i ett forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med Made for Movement. Syftet med projektet har varit att testa Innowalk Pro, som är ett robotbaserat rehabiliteringshjälpmedel som gör det möjligt för patienter med svåra funktionsnedsättningar att stå och röra sig. De har testat enheten på patienter med huvudskador, i syfte att: 

 • Utföra en genomförbarhetsstudie om tidig mobilisering av patienter med förvärvad hjärnskada.  
 • Bidra till utvecklingen av en produkt anpassad för vuxna patienter. 

Sunnaas-bidrag har resulterat i en Innowalk Pro-version som är bättre anpassad för vuxna.  

 

Läs mer: Läs mer om produkten här.

 

I slutet av 2020 publicerade forskare vid Sunnaas sjukhus en artikel i den expertgranskade tidskriften ”Disability and rehabilitationAssistive technology” med arbete i Innowalk Pro. 

För att ge dig en kort överblick över denna experimentella enpersonsstudie följer en sammanfattning av artikeln här:  

Studiens syfte 

Sunnaas sjukhus erbjuder behandling av en mängd olika patienter, däribland patienter med allvarliga hjärnskador i en stabil subakut fas. Syftet med studien var att undersöka genomförbarheten, fysiska och fysiologiska svar från patienter som tränar i den motoriserade rehabiliteringstränaren Innowalk Pro.

Material och metoder 

Studien genomfördes som en experimentell enpersonsstudie av en 40-årig kvinna med en förvärvad hjärnskada. Studien var utformad som en A1-B-Amodell. Fas A1 var baseline (3 veckor) inklusive behandling som vanligt, inklusive stående i ett ståskal. B-fasen var interventionsperioden, där träningen Innowalk Pro genomfördes. Denna fas varade i 6 veckor. I A2-fasen drog man in Innowalk Pro och behandlingen följde istället standardförfarandet som i A(3 veckor).  

Åtgärder för genomförbarhetsutfall genomfördes av patientens intryck från varje träningspass på en femgradig Likertskala (1=mycket dåligt, 5=mycket bra). 

Dessutom fyllde vårdpersonalen i ett frågeformulär om genomförbarheten av Innowalk Pro, även detta enligt en Likertskala (1=extremt låg, 5=extremt hög). 

Frågorna handlade om: 

 • att placera patienterna i enheten,  
 • resurser, och   
 • erfarenhet av enhetens lämplighet för denna typ av patienter.  

Även negativa effekter registrerades under studieperioden.

Följande fysiska utfallsåtgärder genomfördes varje vecka under Aoch A2, och en gång varannan vecka i fas B: 

 • Bålkontroll med Modified Trunk Impairment Scale 
 • Muskeltonus med Modified Ashworth Scale (MAS)
 • Passivt rörelseomfång med Lidcombe-mall 

Fysiologiska åtgärder genomfördes under varje session: 

 • Hjärtfrekvens (HR) 
 • Blodtryck (BP) 
 • Gångavstånd, kadens och tid
Patientens egenskaper
- 40-årig kvinna
- Allvarlig hjärnskada efter en subarachnoidal blödning
- 93 dagar efter skadan överfördes hon till ett rehabiliteringssjukhus
- Medicinskt stabil – posttraumatiskt förvirringstilstånd
- Tetraplegisk inkl. försämrad sittbalans och kontroll av nacke och bål
- Ökad muskeltonus i fyra lemmar och bål
- Minskad dorsalflexion i anklarna
- Icke-verbal

Resultat 

Genomförbarhet 

Träningen i interventionsfasen med Innowalk Pro upplevdes av patienten som mer fysiskt ansträngande än träningen i det statiska ståskalet.  

Trots det föredrog patienten träningen i Innowalk Pro framför ståskalet. Denna motivation kan vara relaterad till variationen i träningen och att träningen liknar gångrörelser. Patienten i studien brukade träna på gym innan skadan och Innowalk Pro kan ha påmint henne om välbekant elliptisk träning. 

Fysiska utfall  

Enligt Trunk Impairment Scale (TIS) fanns det inga förändringar mellan baseline och interventionsfasen, och även observationerna indikerade förbättringar. Tidigare studier enligt TIS indikerar att detta verktyg eventuellt inte är tillräckligt känsligt för att fånga upp förändringar hos patienter med allvarligt nedsatt bålkontroll

Muskeltonus i anklarna minskade i interventionsfasen och upprätthölls under A2 -fasen, och en liten ökning i det passiva intervallet för ankeldorsalflexion uppmättes också under hela studieperioden.

Personalen observerade positiva förbättringar av patientens fysiska och kognitiva funktion under hela perioden. Högre träningsdoser tolererades och behovet av stöd i dagliga aktiviteter, såsom vid överflyttning, minskade. I slutet av fas A2 kunde patienten stå upp och gå med hjälp av en terapeut och ett gåbord.

Hjärtfrekvens 

En icke signifikant minskning av hjärtfrekvensen (HR) uppmättes under interventionsfasen, vilket var överraskande eftersom patientens subjektiva upplevelse tydde på att träningen i Innowalk Pro var mer krävande. Författarna diskuterade att denna minskade hjärtfrekvens eventuellt kunde förklaras av rekommenderad behandling med blodtryckssänkande medicinering, för att hålla blodtrycket och hjärtfrekvensen på en låg nivå. Detta för att förhindra sekundära vaskulära komplikationer. 

Blodtryck   

Blodtrycket visade en platt trendlinje, och det verkar inte som att träningen i Innowalk Pro påverkade det genomsnittliga arteriella blodtrycket i någon högre grad.  

Längden på träningen   

Längden på träningen minskade när patienten rörde sig från ett ståskal till Innowalk Pro. Detta kan relateras till både anpassningen till en ny typ av träning och det faktum att patienten hade lagts in på akutsjukhuset igen första veckan efter interventionsfasen. Totalt sett ökade träningslängden gradvis under interventionsfasen. Gångavståndet under fas B ökade från 176 cm den första veckan till 372 m den sista veckan. 

Slutsats 

Studien visade att tidig mobilisering med användning av Innowalk Pro var en genomförbar och motiverande intervention för en patient med allvarlig hjärnskada. Forskaren antyder att rörelserna i benen som uppnås i hjälpmedlet kan ha bidragit till den förbättrade bålkontrollen. Hjärtfrekvensen minskade under träningen i Innowalk Pro medan blodtrycket låg på en stabil nivå.  

Artikeln ”Early mobilization of a patient with acquired brain injury using a new standing aid”, Innowalk Pro. A single-subject experimental design” publicerad i Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, hittar du här

En ny studie påbörjades vid Sunnaas sjukhus 2020. Denna syftar till att mäta akuta fysiska och fysiologiska svar på stående i Innowalk Pro jämfört med stående behandling av standardtyp hos patienter med allvarliga funktionella utfall på grund av stroke eller traumatisk hjärnskada. Studien är en randomiserad prospektiv cross-over pilotstudie som omfattar 25 patienter. För mer information, se ClinicalTrial.gov.

Varför aktivt stående?

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen bidrar med många års erfarenhet som klinisk fysioterapeut till Made for Movements team. Hennes mission är att få alla, oavsett rörelseproblematik, att få känna glädjen och hälsofördelarna med fysisk aktivitet. Som vår medicinskt ansvariga är Rikke passionerad att dela sin kunskap så att individer med specialla behov, deras familjer och kliniker kan upptäcka möjligheterna och lösningarna från Made for Movement.

Relaterade inlägg
Nyhetsbrev

Hör av oss nå och då och lär dig nya saker