Flera förbättringar stöder hypotesen att dynamiskt stående med hjälpmedlet Innowalk är effektivt som komplement till standardterapi vid behandling av barn och unga med svåra motoriska funktionsnedsättningar.

Studien omfattade 46 patienter, där 50 % hade diagnostiserats med cerebral pares och 50 % med olika syndrom. Resultaten visar förbättringar när det gäller: 

 • Passiv assisterad rörelse (79 %) 
 • Stimulering av tarmfunktioner (71 %) 
 • Kroppsstabilitet (64 %) 
 • Ledrörlighet (56 %) 
 • Ett säkert sätt att möjliggöra liggande position (52 %) 
 • Korrigering av onormala rörelsemönster (48 %) 
 • Postoperativ ledrörlighet (33 %) 

Ung flicka står i sin Innowalk medan hon läser

Dynamisk ståendeövning som ett komplement till standardterapi 

Personer med neuromuskulära störningar, t.ex. cerebral pares, upplever ofta spasticitet, minskad muskelstyrka och ledkontrakturer. De övergripande behandlingsmålen är: 

 • förbättrad funktion 
 • kompensation för funktionsnedsättningen 
 • förebyggande av sekundära tillstånd 
 • postural vård  
 • livskvalitet  

Behandlingen är komplex och kräver ett tvärprofessionellt förhållningssätt.   

Olika hjälpmedel används ofta för att kompensera för funktionsnedsättningar och är en integrerad del av den posturala dygnet runt-vården. Innowalk, ett dynamiskt ståhjälpmedel, har använts för detta syfte i Tyskland sedan 2009 för personer med neuromuskulära störningar. 

En nyligen publicerad studie i Journal of Rehabilitation Medicine indikerar att dynamiskt stående med belastning är en lovande alternativ behandling och ett komplement till standardterapin för personer med svåra funktionshinder.  

Vad menas med dynamiskt stående i Innowalk? 
Innowalk möjliggör assisterad rörelse av de nedre och övre extremiteterna i sittande och stående position. Den assisterade rörelsen hos de nedre extremiteterna ligger nära ett normalt gångmönster med flexion och extension av höfter, knän och fotleder. 

En forskargrupp i Tyskland har systematiskt samlat in information om personer i Tyskland som har ordinerats en Innowalk. Detta för att få mer kunskap om indikationer, funktionsnivå, typ av funktionsnedsättning, intervention, resultat och upplevda fördelar i syfte att ytterligare utveckla forskningen kring dynamiskt stående.   

Du kan läsa artikeln ”Dynamic standing exercise using the Innowalk device in patients with genetic and acquired motor impairments” i sin helhet i den vetenskapliga tidskriften Journal of Rehabilitation Medicine här  

För att ge dig en kort överblick av studien kan du dock läsa en sammanfattning av artikeln här:   

Studiens syfte 

Syftet med studien var att analysera retrospektiva studier om patienters egenskaper, indikationer, användningsintensitet, mål och resultat av dynamiskt stående med hjälp av Innowalk. Studien ska ligga till grund för utformningen av framtida studier.  

Material och metoder 

Studien omfattade 46 patienter med olika neuromuskulära sjukdomar som bor i Tyskland. Samtliga patienter använde Innowalk som en del av sin behandling under perioden september 2014 till januari 2019.  

Rapporter som inkluderade patientegenskaper, mål, användningsmönster, varaktighet, användningsfrekvens och standardiserade frågor slutfördes vid baseline innan enheten levererades till patienten och efter en tids användning.  

Resultat

Av de 46 patienter som ingick i studien var 50 % diagnostiserade med cerebral pares (n=23) och den andra hälften hade andra diagnoser (genetiskt syndrom, förvärvad hjärnskada, utvecklingsstörning, neuromuskulär sjukdom, neurologisk störning). Fördelningen mellan klassificeringssystemet för grovmotorisk funktion där: GMFCS III (n=2), GMFCS IV (n=12), GMFCS V (n=10), ej tillämpligt n=22). 91% av patienterna var under 18 år (n=43).  

Merparten av patienterna använde Innowalk hemma (70 %), och vissa i förskolan/skolan (17 %). Andra användningsställen var sjukhus/rehabcenter och hjälpmedelscentraler.  

8 patienter genomförde endast ett test av Innowalk på grund av att försäkringsleverantören inte gav sitt godkännande till vidare användning. För 36 av patienterna rörde det sig om användning under en längre tid (2–52 veckor). 

Rapporterade resultat efter långvarig användning för 36 patienter var följande symtomförbättringar:

 • Passiv assisterad rörelse (79 %) 
 • Stimulering av tarmfunktioner (71 %) 
 • Kroppsstabilitet (64 %) 
 • Ledrörlighet (56 %) 
 • Ett säkert sätt att möjliggöra liggande position (52 %) 
 • Korrigering av onormala rörelsemönster (48 %) 
 • Postoperativ ledrörlighet (33 %) 

Inga biverkningar rapporterades i något av de 46 patientfallen.    

Slutsats  

Dynamiskt stående med belastning vid användning av Innowalk är ett lovande behandlingsalternativ som ett komplement till standardterapi för personer med svåra funktionsnedsättningar.   

Om du vill läsa fler vetenskapliga artiklar, inklusive annan forskning om dynamiskt stående, rekommenderar jag att du utforskar vår resurssida här. 

24-timmars positionering

Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen bidrar med många års erfarenhet som klinisk fysioterapeut till Made for Movements team. Hennes mission är att få alla, oavsett rörelseproblematik, att få känna glädjen och hälsofördelarna med fysisk aktivitet. Som vår medicinskt ansvariga är Rikke passionerad att dela sin kunskap så att individer med specialla behov, deras familjer och kliniker kan upptäcka möjligheterna och lösningarna från Made for Movement.