Finns det några bevisade kliniska effekter av assisterad gång? Sammanfattning av forskningsartikel

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen
Tillbaka till Bloggöversikten
Meta-analyse_Feature-Image

En ny internationell metaanalys av patienter med genetiska och förvärvade neuromuskulära sjukdomar är goda nyheter för assisterad rörelseträning. Studien visar att 94 %v av patienternas kliniska utfall förbättrades.

Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften PeerJ.

Du hittar hela artikeln, ”Effects of assisted walking-movement in patients with genetic and acquired neuromuscular disorders with the motorised Innowalk device: an international case study meta-analysis” här.

Men för att ge dig en kort överblick av studien kan du läsa en sammanfattning av artikeln här.

Inledning

Det är väl känt att personer med fysiska funktionshinder, med permanenta motoriska funktionsnedsättningar, till exempel cerebral pares, drabbas av konsekvenser till följd av sjukdomsprogression. Detta är relaterat både till de komplexa symtomen på grund av deras diagnoser, men också till sekundära tillstånd.
Målet med tvärvetenskaplig behandling är att öka patienternas och vårdgivarnas livskvalitet, bevara kroppens struktur och funktion och öka aktiviteten och delaktigheten i vardagen.

Studiens syfte

Innowalk är ett motoriserat hjälpmedel för dynamiskt stående med belastning. Studiens syftade till att utvärdera Innowalks förmåga att förbättra det kliniska utfallet i kombination med standardbehandling i en metaanalys av de tillgängliga studierna.

Forskningen fokuserar främst på effekter relaterade till passivt rörelseomfång (PROM) hos leder i de nedre extremiteterna, livskvalitet samt definiera risker och oönskade effekter av det motoriserade hjälpmedlet för dynamiskt stående.

Metaanalys

– Metod som används för att kombinera data från flera studier
– Ökar den statistiska effekten
– Identifierar gemensam effekt
– Metaanalys kan spela en viktig roll i planeringen av nya studier

Material och metoder

Sammanlagt 11 avslutade, icke-randomiserade prospektiva studier som omfattade 83 patienter identifierades i studier genomförda 2009–2017, främst från opublicerade, icke-tidskriftskällor. 52 patienter exkluderades på grund av saknade nyckelvariabler (n=51) och dubbletter (n=1), vilket resulterade i att man analyserade 9 studier och totalt 31 patienter. I studiepopulationen ingår fallstudier av patienter med diverse neuromuskulära funktionsnedsättningar som använde dynamiskt stående i Innowalk som en del av eller utöver sin standardbehandling.

Resultat

Studieprovet var representativt för en population med svåra funktionsnedsättningar där 90 % var minderåriga och 58 % män, merparten med spasticitet. Alla utom fem patienter hade cerebral pares (86 %). Andra bakomliggande eller ytterligare diagnoser var spinal muskelatrofi typ 3, Retts syndrom, förvärvad hjärnskada, bronkopulmonell dysplasi, mikrocefali och medfödd muskeldystrofi. GMFCS-E&R klassificerades som minst nivå IV hos 78 % patienterna med cerebral pares. Endast fyra patienter kunde överföra själva eller sitta självständigt med inga eller mindre svårigheter (se tabell 2 i artikeln för egenskaper och demografiska variabler). Av 15 patienter som tillhandahöll information om smärta rapporterade alla utom tre smärtfria patienter mild (n=8) till måttlig(n=4) smärta.
Patienterna tränade på dynamiskt stående i minst 4 veckor under sessioner på 30–60 minuter med en frekvens av 2–7,5 gånger i veckan.

94 % av patienternas kliniska utfall hade förbättrats:

– Gång eller överföring med belastning (n=13)
– Kontroll/styrka i bålen eller huvudet (n=6)
– Ledrörlighet (n=14)
– Sömn (n=4 av 6/67 %)
– Muskelstyrka (n=17)
– Vitala funktioner (n=16)
– Tarmfunktion (n=10)
– Uppmärksamhet/orientering (n=2)
– Passivt rörelseomfång i de nedre extremiteterna:
– Höft (flexion, abduktion och adduktion) ökade signifikant efter 1 månad och ytterligare efter 5 månader i motsats till en kontrollgrupp med konventionell behandling (se tabell 7 i artikeln för mer information).

Inga oönskade effekter eller oacceptabla upplevelser rapporterades.

Diskussion

Denna poolade analys fann att regelbunden användning av hjälpmedlet Innowalk i denna population signifikant förbättrade det passiva rörelseomfånget i de nedre extremiteterna när konventionell behandling kompletterades med hjälpmedlet. Dessutom visar studien på diverse förbättringar relaterade till muskeltonus och allmänt välbefinnande i samband med fysisk träning. Sammantaget är Innowalk ett lovande verktyg med hög potential att ytterligare förbättra aktuell evidensbaserad behandling för patienter med svår fysisk funktionsnedsättning. Denna analys har inneboende begränsningar som beror på poolningen av data, men dessa data lämpar sig som underlag för en randomiserad kontrollerad studie i framtiden.

För mer djupgående kunskap rekommenderar vi att du läser hela artikeln.

New call-to-action

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen bidrar med många års erfarenhet som klinisk fysioterapeut till Made for Movements team. Hennes mission är att få alla, oavsett rörelseproblematik, att få känna glädjen och hälsofördelarna med fysisk aktivitet. Som vår medicinskt ansvariga är Rikke passionerad att dela sin kunskap så att individer med specialla behov, deras familjer och kliniker kan upptäcka möjligheterna och lösningarna från Made for Movement.

Relaterade inlägg
Nyhetsbrev

Hör av oss nå och då och lär dig nya saker