Både i år og i fjor gikk rammebudsjettet for aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år tomt før sommeren. Er du en av de som ønsker å søke om aktivitetshjelpemidler, bør søknad sendes inn så tidlig som mulig i januar 2020.

NAV definerer et Aktivitetshjelpemiddel (link til NAV) som et hjelpemiddel spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet. Det gis stønad til aktivitetshjelpemidler som gir brukeren mulighet til enten å kunne bedrive en aktivitet alene eller sammen med andre, og til hjelpemidler som er spesielt utviklet for å aktivisere bevegelsesapparatet dersom brukeren ikke er i stand til å benytte ordinære aktivitetshjelpemidler.

Innowalk som aktivitetshjelpemiddel

Forskning har vist at personer med nedsatt funksjonsevne er i mindre fysisk aktivitet og mer stillesittende sammenlignet med personer som ikke har en funksjonsnedsettelse. For å fremme fysisk aktivitet blant funksjonshemmede er det behov for å legge til rette omgivelsene og bruken av hjelpemidler. For personer som har svært begrenset mulighet for aktivitet, og der ordinære aktivitetshjelpemidler ikke kan dekke ønsket behov, kan Innowalk være hensiktsmessig. Blant annet har voksne personer med MS, slag, ryggmargsskade, CP og Locked in Syndrom hatt stor glede av Innowalk som aktivitetshjelpemiddel.

De opplever at de får mulighet til å drive med aktivitet på daglig basis, da Innowalk er lett tilgjengelig i eget hjem, og mengde stillesitting reduseres tilsvarende, noe som påvirker helsen positivt. De kjenner seg trygge i hjelpemidlet og får akkurat den mengde støtte de trenger for å få en god stående posisjon. Slik får de mulighet for bevegelse og aktivitet som ellers er svært begrenset. 

Les mer: Innowalk for voksne: Et effektivt aktivitetshjelpemiddel for mer fysisk aktivitet i hverdagen.

Søknad

Dersom du ønsker å søke om utprøving av Innowalk og andre aktivitetshjelpemidler, kan du få hjelp av en fysio- eller ergoterapeut i kommunen der du bor. Er terapeuten usikker på hvordan han/hun skal gå frem i forhold til søknad om aktivitetshjelpemidler, anbefaler vi å kontakte rådgiverne på NAV hjelpemiddelsentral i ditt fylke.

Link til de rette skjemaer finner du på NAVs hjemmeside her.

Ellers har våre rådgivende fysioterapeuter og hjelpemiddelkonsulenter lang erfaring og kan gi tips og råd underveis i søknadsprosessen.

Hva karakteriserer en god søknad om Innowalk

En god søknad skal beskrive hva som er hensikten med å bruke Innowalk. Eksempelvis kan det være “bruker ønsker et hjelpemiddel til å kunne være i mer aktivitet på daglig basis, uansett værforhold, og det er ønskelig å kunne drive med aktiviteten hjemme. Bruker opplever stor glede ved å aktivisere kroppen både fysisk og psykisk”.

Behovet skal beskrives, for eksempel: “Det er ikke mulig for brukeren å delta i annen fysisk aktivitet, da bruker har svært lavt funksjonsnivå. Bruker har et stort ønske om aktivisering av bevegelsesapparatet, som kan ha positive innvirkninger på helse og velvære”.

Brukerens funksjon må også beskrives tydelig. Her er det viktig å både beskrive ressurser og begrensninger knyttet opp mot behovet og eventuell diagnose. 

Under punktet løsning, beskrives det at det er ønskelig å få prøve ut Innowalk. Dersom andre aktivitetshjelpemidler har vært prøvd ut, men ikke fungerte, kan dette beskrives her.  Det bør også komme frem hvordan treningen skal gjennomføres, for eksempel: “Bruker har personlig assistanse på daglig basis, som kan assistere i bruken av hjelpemidlet. Jeg vil som fysioterapeut være ansvarlig for opplæring og oppfølgning av de personlige assistentene slik at aktiviteten gjennomføres hensiktsmessig og forsvarlig”. 

OBS! Beskrivelsene over er bare eksempler, og enhver søknad må være knyttet til den enkeltes funksjon og behov.

Les mer: MS-Senteret hadde utprøving av Innowalk: - Flere opplevde at de fikk bedre kontakt med kroppen.

Utprøving 

Når søknaden om utprøving er innvilget, får du anledning til å prøve Innowalk i en periode på 4 uker. Det er en egenandel på aktivitetshjelpemidler, som for Innowalk er 4000 kr. Dette beløpet betales først når utprøvingsperioden er gjennomført og dersom det innvilges varig utlån.

Har du spørsmål om Innowalk eller ønsker du veiledning angående søknadsprosessen, er du velkommen til å ta kontakt med meg på mail eller på telefon 414 79 682.

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.