Resultatene fra et randomisert cross-over studie favoriserer trening i Innowalk Pro

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Tilbake til bloggoversikten
Maximize your Therapy time with the Innowalk ProMaximize your Therapy time with the Innowalk Pro

Deltakerne oppnådde bedre resultater ved bruk av Innowalk Pro som intervensjon, sammenlignet med tredemølletrening. Både 10 meter gangtest, 6 minutters gangtest, fornøydhetsgrad og grad av anstrengelse antyder at intervensjonen i Innowalk Pro gir bedre utfall enn tredemølletrening.

Malte StahlMalte Stahl fra Hamburg er fysioterapeut og har akkurat fullført sin mastergrad fra universitetet i Krems (Østerrike). Siden 2012 har har jobbet på en skole for elever med motorisk funksjonsnedsettelse. Tidligere jobbet han på en klinikk for barn, unge og voksne med et bredt spekter av diagnoser. Det var på denne klinikken han gjorde sine første erfaringer med bruk av robotiserte ganghjelpemidler innen rehabilitering, og der han så fordelene ved repeterende bevegelser.

Vi har intervjuet Malte Stahl om hans opplevelser med Innowalk Pro, og de funn han gjorde i sin pilotstudie (masteroppgave).

Hva var grunnen til at du valgte å gjennomføre en pilotstudie som involverte Innowalk Pro?

Første gang jeg fikk se Innowalk Pro ble jeg fascinert av bevegelsesmuligheten i produktet og hvor lite plass det krevde sammenlignet med andre robotiserte ganghjelpemidler! Dette anser jeg som en stor fordel. I tillegg liker jeg muligheten for mobilisering av hofteleddet, spesielt for barn med CP.

Hva var formålet med pilotstudien?

Formålet med pilotstudien var å verifisere om metoden var gjennomførbar og hensiktsmessig, slik at en etterfølgende større  klinisk studie kan planlegges. I tillegg var det ønskelig å vurdere effekten av et robotisert hjelpemiddel, i dette tilfellet Innowalk Pro, på barn med CP (GMFCS nivå II og III) sammenlignet med tredemølletrening.

Hvilken metode valgte du og hva var årsaken til det?

Jeg valgte en randomisert cross-over design og inkluderte 6 barn med CP GMFCS nivå II og III, i alderen 12-15 år. Deltakerne gjennomførte en fire ukers intervensjonsperiode i Innowalk Pro og en fire ukers intervensjonsperiode med tredemølletrening. Hver intervensjonsperiode bestod av totalt 12 treningsøkter.

Deltakerne ble randomisert i to grupper og hadde en to ukers “wash-out”-periode mellom de to intervensjonsperiodene. Primære utfallsmål var “ganghastighet” og følgende tester ble brukt:

  • 10-meter gangtest
  •  6-minutter gangtest
  • “Timed up-and-go” test

Målingene ble utført før og etter hver behandlingsblokk (4 uker). Sekundært utfallsmål var “totalt antall skritt i hverdagen” og ble målt med en sensorisk skritteller.

Under hver treningsøkt ble følgende registrert:

  • Fornøydhet
  • Distanse
  • Hastighet
  • Eventualiteter og vanskeligheter 

Foreldrene til barna som deltok i studien mottok et spørreskjema etter hver fire-ukers intervensjonsperiode. I tillegg besvarte barna et spørreskjema ved slutten av studietiden.

Jeg valgte cross-over design, som er en mer rettferdig metode å bruke overfor deltakerne i et studie, da alle får mulighet til å utføre begge intervensjonsmetoder, i dette tilfellet Innowalk Pro og tredemølletrening. 

I tillegg krever metoden færre deltakere, fordi hver deltaker er sin egen kontroll. Dette var et viktig hensyn, da studien skulle gjennomføres på en skole med begrenset antall elever tilgjengelig og få ressurser generelt.

Hva var den teoretiske bakgrunnen for valg av metode og pasientgruppe?

Cerebral parese (CP) er den vanligste formen for motorisk funksjonsforstyrrelse hos barn og fører i mange tilfeller til kompenserende bevegelsesmønster.
Hovedårsaken til redusert mobilitet for disse barna er identifisert som redusert muskelkraft. Robotisert gangterapi og bruk av ulike mobiliseringshjelpemidler gir en mulighet til å utføre repetitiv oppgavespesifikk gangtrening. Evidens på effekten av denne type trening er begrenset og det er behov for flere studier innen feltet.

Hva var resultatet av studien?

Bortsett fra den sensoriske skrittelleren, viste det seg at valget av intervensjoner, implementeringen av intervensjonene og utfallstestene var egnet og praktisk gjennomførbare i en skolehverdag. 

Med unntak av 10-meter gangtest etter tredemølletreningen, oppnådde deltakerne forbedringer i gjennomsnitt på alle testene, for begge intervensjonene. Ved sammenligning av Innowalk Pro og tredemølletrening ser imidlertid resultat slik ut, i favør av Innowalk Pro:

  • “Timed up-and-go” test: 12.9 % to 5.8 %
  • 10-meter gangtest: 7 % to - 1 %.
  • 6-minutters gangtest: 16 % to 9 %.

Spørreundersøkelsen av barna viste en høyere fornøydhetsgrad (4.6 og 4.2) og lavere anstrengelsesopplevelse (12.2 og 13.8) i favør av Innowalk Pro.

Det vil si at resultatene fra piloten, oppsummert viser at det var mindre anstrengende, deltakerne var mer fornøyd, og de oppnådde bedre resultater ved bruk av Innowalk Pro som intervensjon, sammenlignet med tredemølletrening. Likevel er det viktig å poengtere at for å kunne bekrefte og generalisere disse funnene, er det behov for en større klinisk studie.

Les mer: Er det påvist noen kliniske effekter av assistert gangbevegelse? Sammendrag av en vitenskapelig artikkel.

Hvilke kliniske implikasjoner tenker du at funnene dine kan ha for deg som kliniker?

I min pilotstudie fant jeg ut at forskning er gjennomførbar i en spesialskole-sammenheng. Rekrutteringen av deltakere er mulig og kanskje spesielt fordi intervensjonen ikke krever noen ekstra innsats fra familien. 

Intervensjonstiltak som tar i bruk robotteknologi synes å være morsomt for barna, og det kan være et godt supplement til standard terapi. 

Korreksjonen av gangmønsteret i Innowalk Pro, spesielt for barn med “crouch” gange, synes å være fornuftig og kan være medvirkende årsak til at barnet oppnår økt muskelstyrke.

Generelt tror jeg som terapeut at det er viktig å evaluere hvert enkelt barn og tilpasse et hensiktsmessig treningsprogram til barnets og familiens mål og behov. 

Vitenskapelige postere, EACD

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting