Ny publisert studie: Bruk av Innowalk Pro som tidlig intervensjon ved hodeskade

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Tilbake til bloggoversikten
MR-hjerne

En studie utført på Sunnaas sykehus, og publisert i et fagfellevurdert tidsskrift, konkluderte med at Innowalk Pro var en gjennomførbar og motiverende intervensjon for pasient med alvorlig hjerneskade. 

En single-subject design studie viste at:

 • Innowalk Pro, som er et robotisert mobiliserings- og rehabiliteringshjelpemiddel, viste seg å være en gjennomførbar og motiverende intervensjon for en pasient med alvorlig hjerneskade 
 • Hjertefrekvens ble redusert under treningen i Innowalk Pro 
 • Blodtrykket holdt seg stabilt under treningen i Innowalk Pro 
 • Bevegelser i Innowalk Pro kan bidra til forbedringer av trunkuskontroll

Introduksjon

Inntil nylig har de vanligste tiltakene for mobilisering etter ervervet hjerneskade vært bruk av ståbenk, sengeliggende sykling og manuell mobilisering med fysisk støtte av en terapeut. Ny innovativ teknologi har kommet på markedet, og en mer dynamisk form for ståtrening er nå tilgjengelig, også for pasienter med ervervet hjerneskade.  

Sunnaas sykehus er det største spesialistsykehuset i Norge innen fysisk medisin og rehabilitering. Sykehuset tilbyr multidisiplinær rehabilitering for pasienter med kompleks funksjonshemming etter sykdom eller skade.

Sunnaas’ avdeling for traumatisk hjerneskade har siden 2014 vært involvert i et forsknings- og utviklingsprosjekt sammen med Made for Movement. Målet har vært å teste Innowalk Pro, som er et robotisert mobiliserings- og rehabiliteringshjelpemiddel. Innowalk Pro gjør det mulig å få pasienter med store funksjonsnedsettelser opp og stå og bevege seg. Sunnaas har testet hjelpemiddelet på pasienter med hodeskader, med mål om å: 

 • Utføre en forundersøkelse om tidlig mobilisering av pasienter med ervervet hjerneskade 
 • Bidra til å utvikle et produkt beregnet på voksne pasienter 

 

Les også: Lær mer om produktet her. 

 

På slutten av 2020 publiserte forskere fra Sunnaas sykehus en artikkel i det fagfellevurderte tidsskriftet "Disability and rehabilitationAssistive technology", som omhandlet deres studie på Innowalk Pro.

For å gi deg et raskt overblikk har vi skrevet et sammendrag av artikkelen for deg her.  

Hensikten med studien 

Sunnaas sykehus tilbyr behandling til en rekke pasienter, blant annet til de med alvorlige hjerneskader i en stabil subakutt fase. Målet med studien var å undersøke gjennomførbarheten og de fysiske og fysiologiske responsene til pasienter som trener i det motoriserte mobiliserings- og rehabiliteringshjelpemidlet Innowalk Pro.

Materiale og metode 

Studien ble utført som et singel-subject experimental design og inkluderte en 40 år gammel kvinne med ervervet hjerneskade. Utformingen av studien var en A1-B-A2-modell. Fase A1, baseline (3 uker) omfattet behandling som vanlig, inkludert stående i statisk ståbordFase B var intervensjonsperioden der Innowalk Pro ble benyttet. Denne fasen varte i 6 uker. I fase A2 ble Innowalk Pro fjernet og behandlingen fulgte standardprosedyren som i A1 (3 uker). 

Gjennomførbarhetsmålinger ble utført av pasienten ved å vurdere hver enkelt treningsøkt med en 5-nivåsskala (1 = meget dårlig, 5 = veldig bra) 

I tillegg fylte helsepersonalet ut et spørreskjema som vurderte gjennomførbarheten av treningen i Innowalk Pro. Også her ble en 5-nivåsskala benyttet (1 = ekstremt lav, 5 = veldig høy). 

Spørsmålene var relatert til: 

 • Plassering av pasienten i Innowalk Pro  
 • ressurser og   
 • erfaring med egnetheten av produktet til denne typen pasienter  

Uønskede hendelser ble også registert i hele studieperioden.  

Følgende fysiske utfallsmål ble utført ukentlig i fase A1 og A2 og annenhver uke i fase B: 

 • Trunkuskontroll med Modified Trunk Impairment Scale 
 • Muskeltonus med Modified Ashworth Scale (MAS) 
 • Passiv leddbevegelighet med Lidcombe Template 

Fysiologiske målinger ble utført under hver økt: 

 • Puls (HR) 
 • Blodtrykk (BP) 
 • Gangavstand, frekvens og tid  
Pasientkarakteristikk
- 40 år gammel kvinne
- Alvorlig hjerneskade etter en subaraknoidalblødning
- 93 dager etter skade overført til rehabiliterinssykehus
- Medisinsk stabil - posttraumatisk forvirringstilstand
- Tetraplegi inkl. redusert sittebalanse og kontroll av nakke trunktus
- Økt muskeltonus i alle 4 ekstremiteter og trunktus
- Redusert dorsal fleksjon i anklene
- Ikke verbal

Resultat 

Gjennomførbarhet  

Treningen i intervensjonsfasen med Innowalk Pro oppfattes av pasienten som mer fysisk utmattende enn trening i statisk ståbordLikevel foretrakk pasienten Innowalk Pro-trening fremfor statisk stående. Denne motivasjonen kan være relatert til variasjon i treningen og at denne treningsformen ligner på gangbevegelse. Pasienten i studien brukte å trene i et treningsstudio før skaden og Innowalk Pro kan ha minnet henne om trening i en ellipsemaskin.

Fysiske utfall 

Ifølge Trunk Impairment Scale (TIS) var det ingen endringer mellom baseline og intervensjonsfasen, selv om observasjoner indikerte forbedringer. Tidligere studier på TIS indikerer at dette verktøyet kanskje ikke er følsomt nok til å fange opp endringer på pasienter med alvorlig nedsatt trunkuskontroll. 

Muskeltonus i anklene ble redusert i intervensjonsfasen og opprettholdt gjennom hele A2-fasen. Det ble også målt liten økning i passiv leddbevegelighet i dorsalfleksjon i anklene i løpet av hele studieperioden.

Personalet observerte positive forbedringer av pasientens fysiske og kognitive funksjon gjennom hele perioden. Høyere doser med trening ble tolerert, og behovet for støtte i daglige aktiviteter, som for eksempel i forflytninger, ble redusert. På slutten av fase A2 var pasienten i stand til å reise seg og gå med støtte av en terapeut og et ganghjelpemiddel.

Hjertefrekvens  

En ikke-signifikant reduksjon i hjertefrekvensen (HR) ble målt under intervensjonsfasen, noe som var overraskende da pasientens subjektive erfaring antydet at treningen i Innowalk Pro var mer krevende. Forfatterne diskuterer at den reduserte HR kan forklares med anbefalt behandling med antihypertensiv medisinering for å holde BP og HR på lavt nivå. Dette for å forhindre sekundære vaskulære komplikasjoner.   

Blodtrykk  

Blodtrykket viste en flat trendlinje, og det ser ikke ut til at treningen i Innowalk Pro påvirket det gjennomsnittlige arterielle blodtrykket mye.    

Treningens varighet  

Treningsvarigheten ble redusert da pasienten gikk fra statisk stående til Innowalk Pro. Dette kan ha sammenheng med tilvenning til en ny type trening og det faktum at pasienten ble innlagt på nytt på akuttsykehus første uken av intervensjonsfasen. Samlet sett økte imidlertid treningsvarigheten gradvis i intervensjonsfasen. Gangavstand i fase B økte fra 176 m den første uken til 372 m den siste uken. 

Konklusjon

Studien viste at tidlig mobilisering med bruk av Innowalk Pro var en gjennomførbar og motiverende intervensjon for en pasient med alvorlig hjerneskade. Forskerne antyder at mobiliseringen av beina som oppnås i hjelpemidlet kan ha bidratt til forbedringer av trunkuskontroll. Hjertefrekvensen falt under Innowalk Pro treningen, mens blodtrykket holdt seg stabilt.  

Du finner hele artikkelen «Early mobilization of a patient with acquired brain injury using a new standing aid, the Innowalk Pro. A single-subject experimental design» i det fagfellevurderte tidsskriftet Disability and Rehabilitation: Assistive Technology her.  

En ny studie ble initiert ved Sunnaas sykehus i 2020. Denne studien tar sikte på å måle akutte fysiske og fysiologiske responser i Innowalk Pro sammenlignet med standard stående behandling hos pasienter med alvorlige funksjonelle utfall på grunn av hjerneslag eller traumatisk hjerneskade. Studien er en randomisert prospektiv cross-over pilotstudie, som inkluderer 25 pasienter. For mer informasjon se ClinicalTrial.gov

New Call-to-action 

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting