Et nytt år betyr også ny budsjettramme til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år. Potten for 2021 er økt til 84 millioner, men fortsatt er det knappe midler for å dekke behovene til brukerne. 

Fjorårets bevilgning til AKT26 på 52 millioner rakk ikke lenger enn til mars før rammen ble økt med ytterligere 48 millioner i revidert nasjonalbudsjett.  

Erapport fra Oslo Economics viser at det reelle behovet for aktivitetshjelpemidler til voksne over 26 år er 200 millioner kroner i året. Det betyr at om du som terapeut skal hjelpe en av dine brukere med å søke om aktivitetshjelpemidlerbør du gjøre det så raskt som mulig! Basert på fjorårets erfaring vil budsjettet gå tomt kanskje allerede før sommeren.  

Hva er et aktivitetshjelpmiddel? 

NAV definerer et Aktivitetshjelpemiddel som et hjelpemiddel spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet. 

Det gis stønad til aktivitetshjelpemidler som gir brukeren mulighet til enten å kunne bedrive en aktivitet alene eller sammen med andre, og til hjelpemidler som er spesielt utviklet for å aktivisere bevegelsesapparatet dersom brukeren ikke er i stand til å benytte ordinære aktivitetshjelpemidler. 

Innowalk er et aktivitetshjelpemiddel som er spesielt utviklet for personer med store funksjonsnedsettelser, slik at de får mulighet for aktivisering av hele bevegelsesapparatet. Innowalk kan sammenlignes med en elipsemaskin, men med betydelig bedre støtte for å kunne stå trygt og samtidig få tilført bevegelse til både ben og armer ved hjelp av en motor. Brukeren trenger derfor ikke ha selvstendig evne til å gå eller stå for å benytte Innowalk. Eksempler på voksne diagnosegrupper som per i dag bruker Innowalk er MS, ryggmargsskade, hodetraumeskade, cerebral parese og slag. 

Les også: Slik har Wenche jobbet med rehabilitering etter hun fikk Locked-in syndrom 

Delta på vårt Zoom Møte "Informasjon og kunnskap om Innowalk", 
14. januar kl.14.30
Her har du mulighet til å lærer mer om Innowalk. Påmelding via denne linken.  
Du kan også ta kontakt med en av våre rådgivende fysioterapeuter, Ragne eller Christian om du vil vite mer om Innowalk.


Hvordan søke om aktivitetshjelpemidler
? 

Det er som regel du som er terapeut i 1. linjetjenesten som assisterer brukeren i søknadsprosessen. Du vurderer behovet hos brukeren og diskuterer hvilke løsninger som egner seg best. 

Om dere beslutter at Innowalk er et egnet aktivitetshjelpemiddel, presiseres dette i søknaden. 

Gangen i søknad om Innowalk som aktivitetshjelpemiddel 

 1. Du søker
  i første omgang om en UTPRØVING av Innowalk. Brukeren får da anledning til å prøve produktet i inntil 4 uker for å vurdere om hjelpemiddelet er hensiktsmessig. Følg denne linken for å finne de rette dokumentene som du må laste ned og fylle ut for brukeren.

  De skjemaene som skal fylles ut er:
   
   • «Hjelp til vurdering og utprøving (bevegelse)»  
   • «T11 Tilleggsskjema for hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering»

 2. De to skjemaene sendes til NAV sammen med «Førsteside til saken din», som du laster ned sammen med de andre skjemaene på nav.no. I tillegg legger du ved ferdig utfylt måleskjema for Innowalk. Måleskjema finner du her.


Hva bør en god søknad inneholde? 

I en søknad bør følgende kommer tydelig frem:  

 • Hva som er HENSIKTEN med hjelpemiddelet, blant annet ved å beskrive hva det ønskes hjelp til og i hvilke situasjoner.  
 • I tillegg skal det tydelig beskrives hvilket BEHOV brukeren harHvilket praktisk problem skal avhjelpes? 
 • BRUKERENS FUNKSJON må også beskrives. Her bør det fremkomme hva bruken mestrer og utfører og hvilke begrensninger brukeren har.  
 • I feltet LØSNING beskrives forslag til løsning og eventuelt hvilke andre tiltak og hjelpemidler som er prøvd og hvordan de evt. fungerte eller ikke fungerte.  

Søknaden bør også inneholde en beskrivelse av hvordan hjelpemiddelet skal brukes i hverdagen og hvem som evt. skal assistere brukeren 

Det anbefales at du som søker gjør deg godt kjent med forskriften om aktivitetshjelpemidlerog  rundskrivet til aktivitetshjelpemidler

Vi gjør oppmerksom på at brukere over 26 år må betale en egenandel på 10% av kjøpesummen for aktivitetshjelpemidler. For Innowalk tilsvarer egenandelen 4.000 kr. 

Les også: En salto snudde livet på hodet

Veiledning i søknadsprosessen 

Ønsker du mer veiledning i søknadsprosessen har vi laget en enkelt guide som du finner her. 

Rådgiver på din lokale hjelpemiddelsentral vil også kunne veilede deg. I tillegg er våre rådgivende fysioterapeuter Ragne og Christian behjelpelig med spørsmål som du måtte ha. 

Ragne_web

 

 

 

Ragne Slaatten Modigh
Telefon: 918 77 613Christian-Enger-uai-516x516

 

 
 
Christian Enger
Telefon: 958 24 019

 

Delta gjerne på vårt Zoom Møte "Hvordan søke om Innowalk", 
14. januar kl. 09.00-10.00. 

Her vil
Ragne og Christian gir råd om hvordan du søker om Innowalk som aktivitetshjelpemiddel. Siden dette er et Zoom-møte vil det være anledning til å stille spørsmål og diskutere ulike problemstillinger når det gjelder søknadsprosessen. Du kan melde deg på Zoom-møtet her.

New Call-to-action

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.