Cerebral parese (CP) er en livslang ikke-progressiv nevrologisk tilstand som påvirker evnen til å bevege seg og opprettholde balanse og postural kontroll. Det er den vanligste diagnosen som forårsaker motorisk funksjonsnedsettelse i barndommen og oppstår vanligvis som et resultat av en kombinasjon av hendelser enten før, under eller etter fødselen.

 1. Hva er årsaken til CP?
 2. Er CP en progressiv sykdom?
 3. Hvordan påvirker CP personen? 
 4. Hvilke typer CP finnes?
 5. Kan barn med CP leve et normalt liv?
 6. Hvor lenge kan man leve med CP?

Hva er årsaken til CP?

CP er forårsaket av en unormal utvikling av hjernen eller en skade på den utviklende hjernen før fylte 2 år. Cirka 1 av 500 barn har CP. Det er en tilstand som kan påvirke barnets evne til å bevege seg, opprettholde balanse og postural kontroll, kommunisere, spise, sove og lære. CP oppstår vanligvis på grunn av en lang rekke av hendelser som kan forårsake skade på den utviklende hjernen. 

Prematuritet er den største risikofaktoren for CP, men det er ikke nødvendigvis for tidlig fødsel som forårsaker CP. Det er snarere en konsekvens av hendelser som fører til den premature fødselen som igjen kan fører til en CP-diagnose. Det være seg hendelser som oppstår i livmoren under graviditeten. 

Den spesifikke årsaken til CP er hos de fleste barn ukjent, men kjente risikofaktorer som kan øke sannsynligheten for at et barn blir født med CP er:

 • For tidlig fødsel
 • Lav fødselsvekt
 • Tvilling eller flerfødsel
 • Blodpropp
 • Lite oksygen og næring til fosteret fra morkaken 
 • Infeksjon av mor i tidlig svangerskap
 • Langvarig oksygenmangel under fødsel 
 • Alvorlig gulsott rett etter fødselen

Er CP en progressiv sykdom?

CP er definert som en ikke-progressiv sykdom, det vil si en permanent tilstand. Det betyr at skaden i hjernen ikke vil forandre seg over tid, men symptomene på skaden kan endres gjennom livet. Det betyr at barnet til en viss grad vil kunne forbedre funksjoner, men barnet eller den unge voksne kan også oppleve at motoriske funksjoner reduseres i løpet av livet.

Hvordan påvirker CP personen?

CP er en tilstand som kan påvirke personens evne til å bevege seg, opprettholde balanse og postural kontroll, kommunisere, spise, sove og lære. 

Alvorlighetsgraden og kombinasjonen av symptomer variere fra person til person, avhengig av skadens plassering og omfang. Noen vil kanskje bare ha mindre symptomer, som redusert funksjon i en hånd som påvirker evnene til å skrive og håndtere gjenstander. Mens andre kan ha en alvorlig skade som påvirker det meste av kroppen, uttrykt som nedsatt evne til å bevege seg selvstendig samt behov for 24 timers assistanse.

De mest typiske symptomer på CP er:

 • Forstyrret muskeltonus
 • Redusert muskelkontroll
 • Ufrivillige bevegelser
 • Forsinket utvikling
 • Asymmetrisk utvikling
 • Spise- og svelgeproblematikk 
 • Vansker knyttet til blære- og tarmkontroll

Symptomer på CP

Les også: Hvorfor det er viktig med et 24 timers posisjonerings fokus

Hvilke typer CP finnes?

De tre hovedtyper innen CP er:

 • Spastisk
 • Dyskinetisk
 • Ataktisk

Hovedtyper innen CP

Spastisk CP er den vanligste formen for CP som forekommer hos omtrent 80% og skyldes en skade på motorisk korteks i hjernen. Spastisitet kommer til uttrykk i økt muskeltonus som resulterer i stive muskler som påvirker evnen til å bevege seg fra en stillingen til en annen og kontrollere muskler som er nødvendige for å utføre spesifikke oppgaver, f.eks. gripe og holde en gjenstand, snakke osv. Spastisk CP deles inn i to undergrupper:

 • Bilateral CP = begge sider av kroppen er påvirket
 • Unilateral CP = den ene siden av kroppen er påvirket

Dyskinetisk CP  forekommer hos omtrent 6% og skyldes en skade i basalgangliene som ligger dypt i storhjernen. Dyskinesi kommer til uttrykk i ufrivillige bevegelser, noe som betyr at det er utenfor personens kontroll. Bevegelsene kan være vekslende og repeterende (dystoni) eller langsomme (atetose) eller uforutsigbare (chorea).

Ataktisk CP forekommer hos omtrent 6% og skyldes en skade i lillehjernen. Ataksi kommer til uttrykk i skjelvende bevegelser eller skjelving, samt vansker med å opprettholde balansen og redusert koordinasjon.

Alvorlighetsgraden av CP klassifiseres ved hjelp av:

 • Gross Motor Function Classification System (GMFCS) - grovmotorisk funksjon
 • Manual Ability Classification System (MACS) - håndfunksjon

Gross motor function classification system (GMFCS), beskriver grovmotorisk funksjon innen 5 ulike nivåer:

GMFCS-nivåer

Les også: Hva er GMFCS og hvorfor brukes det?

Manual ability classification system (MACS) beskriver hvordan barn med CP håndterer gjenstander med begge hender i daglige aktiviteter slik som ved spising, påkledning og i lek.

Kan barn med CP leve et normalt liv?

Om du har et barn med CP har du kanskje spurt deg selv hva fremtiden vil bringe for barnet ditt og hvordan livet vil bli. Selv om det kan være behov for tilpasninger kan du og barnet ditt glede dere over livet. Barnet ditt kan ha begrensninger knyttet til mobilitet, kommunikasjon og forflytning, men det finnes et stort utvalg av hjelpemidler tilgjengelig som imøtekommer disse utfordringene og som har til hensikt å fasilitere selvstendighet, aktivitet og deltakelse, samt lette omsorgsbyrden. Noen barn med mer alvorlig funksjonsnedsettelse kan ha behov for å bli tatt vare på gjennom livet av familie og omsorgspersoner.

Read also: Hvilket produkt passer mitt barn?

Hvor lenge kan man leve med CP?

Det finnes ingen spesifikke studier som har undersøkt hva som er forventet levealder for personer med CP, men de fleste lever mellom 30-70 år. Forventet levealder varierer med alvorlighetsgrad, tilleggsvansker og medisinske utfordringer, slik som respirasjonsvansker. Personer med lette fysiske funksjonsnedsettelser har forventet levetid tilnærmet den gjennomsnittlige befolkningen. Etterhvert som alvorlighetsgraden av lidelsen øker, reduseres forventet levealder. Personer med alvorlig funksjonsnedsettelse kan oppleve tidlig aldring, svakt immunforsvar og dårlig kognitiv funksjon. Med tilpasset oppfølging, behandling og pleie påvirker livskvalitet positivt og kan øke forventet levealder.

Hva er CP

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.